WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:22947 回復:15 發表於 2018-4-23 19:05:35
本主題由 212love 於 2018-4-18 11:15 解除高亮
累計簽到︰1632 天
連續簽到︰41 天
發表於 2018-4-16 19:19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

華盛頓郵報 The.Post, .2017.[MKV/54.68] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 曆史 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg
, X9 l/ x! _- c
# h& i1 A8 j. [+ o0 r⊙译名 华盛顿邮报/战云密报(港)/邮报:密战(台)/邮报/The Papers) M% e( v8 l9 H- D9 ^
⊙原名 The Post& _, k9 g1 b, A# o
⊙年代 2017% R2 I% {3 Y. ]  ~- U2 t& i
⊙产地 美国/英国
( D1 j" A6 ~5 T+ v2 ?. O" J6 R⊙类别 剧情/惊悚/传记/历史
! j  c* w6 \: f' D⊙语言 英语& `% D0 h2 ~0 _  f! p
⊙上映 2017-12-22(美国点映)/2018-01-12(美国)# d8 D, C  B/ j1 b7 T
⊙片长 116分钟( h% w2 @  ~+ G/ d
⊙评分 7.2/10 from 60,339 users: j4 g  s6 _4 G9 j
⊙链接 IMDb Movies Page Jump
6 ]2 @7 U& _6 D3 o, o2 x! t⊙豆瓣 8.2/10 from 27,943 users
; d: l" o. J2 F8 {  q⊙链接 douban Movies Page Jump2 U0 b  u8 X* Y* e2 g) ?
⊙种子 BTBTT.ME & Welcome to  F# e5 A. L& {. S7 T" P9 ^' ~& i
⊙官网 Movies Page Jump: h6 Q7 z5 d1 v2 u4 {" A; P: B& S
⊙导演 史蒂文·斯皮伯格 Steven Spielberg
: i4 M) L* h, ], C6 c⊙贴编 A big tongue dog
0 Y2 Q4 k& E% I4 O⊙编剧 丽兹·娜 Liz Hannah
5 _8 H* N% G5 n, m2 e9 }  乔希·辛格 Josh Singer
& E0 B+ e% @& a) R% s/ R' w⊙主演 梅丽·斯特里普 Meryl Streep
- C1 X9 Y0 T  g, _  汤姆·克斯 Tom Hanks
' g  o, f' m5 M  b- U4 `) ~  莎拉·保罗森 Sarah Paulson
) Q( Z! C! K" b% L7 ~% z" ^  鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk
4 L4 U. _# Q: s, H6 Y9 \; R⎠⎠ ⎝⎝  崔西·莱茨 Tracy Letts3 b; O, T& H( F1 B( P6 q$ o! f
⎠⎠ ⎝⎝  布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford
8 y( {/ P8 m, |7 r⎠⎠ ⎝⎝  布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood3 f3 g+ ^1 ~0 Q! G- O4 A  L& E
⎠⎠ ⎝⎝  马修·瑞斯 Matthew Rhys
* N5 y0 M$ R3 _⎠⎠ ⎝⎝  爱丽森·布里 Alison Brie
$ e, D. s7 I1 X$ H# L⎠⎠ ⎝⎝  凯莉·库恩 Carrie Coon
3 u! S' c, z" o  H⎠⎠ ⎝⎝  杰西·普莱蒙 Jesse Plemons
. _# ^5 v* A0 t) B8 ?( A⎠⎠ ⎝⎝  大卫·克罗斯 David Cross( ^, s! _  Y4 l, V5 [8 m
⎠⎠ ⎝⎝  扎克·伍兹 Zach Woods. F0 t$ [( N& k  |
⎠⎠ ⎝⎝  帕特·希利 Pat Healy: m( E2 f/ [4 r- F& c
⎠⎠ ⎝⎝  约翰·鲁 John Rue4 Z! z$ L2 j+ n( E, z  T& Q5 f
⎠⎠ ⎝⎝  里克·霍姆斯 Rick Holmes
' F3 `2 Z; m$ t⎠⎠ ⎝⎝  菲利普·卡斯诺夫 Philip Casnoff
8 n; p* G0 H! G: z⎠⎠ ⎝⎝  杰茜·缪勒 Jessie Mueller2 e5 l8 s; o8 U' t) F$ E
⎠⎠ ⎝⎝  斯塔克·桑德斯 Stark Sands: D; h" M9 B2 z( M
⎠⎠ ⎝⎝  迈克·西里·克赖顿 Michael Cyril Creighton
9 ]( W, {7 P0 W2 ]/ P⎠⎠ ⎝⎝  威·丹顿 Will Denton
. N8 D, }1 x& ]) x" Z⎠⎠ ⎝⎝  迪德丽·罗夫乔 Deirdre Lovejoy
0 S4 S3 n$ S/ _# `⎠⎠ ⎝⎝  迈克·斯图巴 Michael Stuhlbarg5 n- ~: I  ]6 I

$ g& ]' N  O& M, o# v, ?  ⊙标签 美国 | 真实事件改编 | 政治 | 新闻 | 剧情 | 传记 | 历史 | 20171 v% `1 G' k( a: c* F, X, v0 y

8 F  D* |- {! @+ U8 R  ⊙简介  T& {# v+ |" c7 E1 U

& h1 @$ v4 Y2 A   本片聚焦1971年五角大楼泄密事件。汤姆·克斯扮演《华盛顿邮报》总编辑本·布拉德利,梅姨扮演发行人凯瑟琳·格雷厄姆。凯瑟琳·格雷厄姆与本·巴格迪坎要赶在《纽约时报》之前揭露一件历经四届美国总统任期、长达三十余年的庞大掩盖事件。这两个人必须消弭他们之间的差异,各自拿他们的事业、甚至人身自由冒险,让长久以来埋藏在黑暗深处的真相重见光明。# Y( l' i( k) t0 l" g" F, O6 B* J

  \9 T1 R" @' B9 o  ^9 q/ d  ⊙获奖( ]$ `" ~# n9 F) v% [6 r

5 U& r6 J: h6 L- r   第90届奥斯卡金像奖  (2018)
2 P1 d1 S  E5 p   最佳影片(提名) 史蒂文·斯皮伯格 / 克里斯蒂·麦克斯科·克里格 / 艾米·帕斯卡
6 P" T" H6 m, w* ^% h1 P$ g% z( M6 @   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普" E* d! D6 u) V3 ?
   
5 q6 m% S; L" f& s7 @" w   第75届金球奖  (2018)
4 J+ u" z* w2 A2 N: {' u7 L   电影类最佳剧情片(提名)
- G* x) Y6 M. s   电影类最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格) P3 d/ k+ |  x
   电影类剧情片最佳男主角(提名) 汤姆·克斯9 d9 O) Z2 _0 W' x
   电影类剧情片最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普
$ \5 r8 y+ f$ f- |' _   电影类最佳编剧(提名) 乔希·辛格 / 丽兹·娜% [; Q1 }9 d; U# q1 u
   电影类最佳原创配乐(提名) 约翰·威廉姆斯
! h* [# e/ S, N* _$ `& e: B0 t   
6 G% N0 e6 ~$ G) R9 Q1 r   第29届美国制片人工会奖  (2018)
$ Y5 X( {2 Z1 h# h& G   最佳电影制片人奖(提名)
, R1 M6 i% F" G& I, w0 ~4 u% C   
/ W' d" F4 r' }/ I  H  y. s   第68届美国剪辑工会奖  (2018)3 R. k. r2 R6 w) r
   剧情片最佳剪辑(提名) 迈克·卡恩 / 莎拉·布罗沙6 {; U, k5 M, I+ h; Z: i+ O( W
   ! K& y9 f' W/ w5 D7 G8 p8 b
   第22届美国艺术指导工会奖  (2018)9 ?2 j6 Y2 o* U0 A& g) N% d
   电影奖最佳历史电影艺术指导(提名)! E+ p# p9 f$ X
   
8 m! t6 D" `) H   第89届美国国家评论协会奖  (2017)4 Z9 o7 |: c; F# a# _
   最佳影片 史蒂文·斯皮伯格! Q5 E5 b  r- Z, V, [) e7 O
   最佳男主角 汤姆·克斯' x/ R. z* S! S5 M
   最佳女主角 梅丽·斯特里普
$ n7 e/ d( T: K   6 _1 e6 ~- n6 r! t
   第23届美国评论家选择电影奖  (2018)
0 J; a0 i) v0 c% G   最佳影片(提名)
0 O# }0 M0 N( A# O   最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格2 x# D% R: T* O6 a+ v$ c
   最佳男主角(提名) 汤姆·克斯
" J' P5 p5 r5 t9 M+ v* \, f   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普5 J  `0 s& `' W2 @
   最佳群戏(提名): X& t* N2 v5 n7 P) C( z& }; d
   最佳原创剧本(提名) 丽兹·娜
1 Z/ s- ~3 x- G5 T   最佳剪辑(提名). U7 S& [, v% u9 ]" y0 s
   最佳配乐(提名)
) |" l" Y9 X3 V' z9 O2 A* M4 u6 y   
3 S2 i1 ]1 b# v; t   第18届美国电影学会奖  (2017)
, R9 h! T" E0 [7 ~. z& W   年度佳片( W- {) S  [* T* A" B
   $ u! I* B) C7 a! K
   第52届美国国家影评人协会奖  (2018)8 T9 {; p6 f7 [0 C
   最佳男配角(提名) 迈克·斯图巴
7 Q7 e+ \  B% X# L& |   
6 g; I5 d, ]; H7 c1 K6 I( _   第16届华盛顿影评人协会奖  (2017)! c; l! x. T4 N. s6 g3 f
   华盛顿特区最佳写照( O7 [2 w+ _* w% {
   5 P& W; N# y' e* M' Q9 l6 \
   第4届豆瓣电影年度榜单  (2017)
& x% j- R- n8 b- w4 F& W   2017-2018北美颁奖季热门佳片(提名); J  I0 D- k# x9 O' i
% w& p8 `, L8 M4 S) V
6 _7 L/ f- V% q' Q
Video- A$ m2 y4 d0 U  M
ID ......................................: 1
  \2 n, _$ ]' t! @5 N. a6 C6 fFormat ..................................: HEVC
" Q- n3 G0 m2 ^( H$ gFormat/Info ............................ : High Efficiency Video Coding
% {6 K, w. E7 w* K3 l; I) |Format profile ..........................: Main 10@L5.1@High
. u& O$ \" q9 D( F6 H! k  |/ i- F  r% qCodec ID ................................: V_MPEGH/ISO/HEVC
$ l* @; V4 A+ oDuration ................................: 1 h 55 min
: A4 R. N; Z  ]Bit rate ................................: 61.6 Mb/s* C( c/ [/ L# X' d5 m
Width .................................. : 3 840 pixels2 U5 Z+ \  G( M9 d" A4 p- a* Z' h- H/ ]
Height ..................................: 2 160 pixels/ A3 {" t) A* a& [( s9 Q5 y, d3 b
Display aspect ratio ....................: 16:9) H' V- |2 b6 _3 d* H
Frame rate mode ........................ : Constant% X6 D- L! Y5 a6 B" t. G2 z" z
Frame rate ..............................: 23.976 (24000/1001) FPS
3 |0 Z# s* W- ?0 n( T/ a/ OColor space ............................ : YUV6 h2 S+ H  Y$ a
Chroma subsampling ......................: 4:2:0 (Type 2)/ I: k) e  W8 J3 y! h! A
Bit depth .............................. : 10 bits3 j- ]9 Y# T# r& z
Bits/(Pixel*Frame) ......................: 0.310
' w9 k7 H2 W7 Q  j1 d# MStream size ............................ : 49.9 GiB (91%)2 [) s0 C8 U, e8 d  J9 n
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
- \5 V/ W5 ]) l/ V2 s: |9 @Writing library ........................ : ATEME Titan File 3.8.13 (4.8.13.0) ....
' {$ \/ K* e4 l6 D  XDefault ................................ : Yes' `/ F  E+ c" E1 V
Forced ..................................: No8 q9 ^- U% p* t: \& @1 ]0 y
Color range ............................ : Limited  Q9 C; Q; ?% b/ H9 D9 F
Color primaries ........................ : BT.2020$ C' V) p1 Y; o/ D1 L! [- k' S% O
Transfer characteristics ................: PQ
+ H4 @0 A% |+ g2 a( @  M7 qMatrix coefficients .................... : BT.2020 non-constant
# c* N% y1 y; u" F: Z0 C# S, qMastering display color primaries ...... : Display P3
6 r* ^1 W) `  W& i  i+ q1 b# QMastering display luminance ............ : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2( p) F! u/ l  J( Y) ]8 z
' H! j/ v; `) g5 Y  V6 O( p* A
Audio #1
# p9 R! f/ y& D% mID ......................................: 2* d" _  I4 W6 {' [
Format ..................................: DTS% e) N* U, q* B
Format/Info ............................ : Digital Theater Systems
2 i- I; Z2 R$ W) EFormat profile ..........................: MA / ES Matrix / Core& V$ {! e* Z3 G& d2 r) j; T
Codec ID ................................: A_DTS1 F( {/ q3 A! r
Duration ................................: 1 h 55 min! M* T. C. p1 ^
Bit rate mode .......................... : Variable / Constant / Constant
. n2 P4 }. D' ^9 V7 |, ?& e8 nBit rate ................................: 4 551 kb/s / 1 509 kb/s / 1 509 kb/s3 c6 G7 ^/ s$ N! _3 U2 Z4 b
Channel(s) ..............................: 8 channels / 7 channels / 6 channels- d3 F. I1 Z9 y, N/ L
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE/ ^- e; {- G2 Q# D% O0 @
Sampling rate .......................... : 48.0 kHz
, q3 w1 S2 N, _# i4 nFrame rate ..............................: 93.750 FPS (512 SPF)0 l. f# I8 i) \1 q
Bit depth .............................. : 24 bits3 y* O3 ?5 B& O
Compression mode ........................: Lossless / Lossy / Lossy
4 D2 {+ n) W' B; B9 |1 BStream size ............................ : 3.69 GiB (7%)
/ H- L2 e# E5 G" ?6 ZTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
0 \5 ^# I6 ~: x' t) DLanguage ................................: English
; o2 u! o0 Z: e1 p8 B; vDefault ................................ : Yes% Q" ^- T( j3 L6 E/ K: n! Y% M
Forced ..................................: No
/ J- s- r8 I% ^( f- n. N  I( p. P+ ?) ]' _3 s
Audio #2
) x4 Q4 W6 y1 L$ H+ B! `+ Z5 }( @1 tID ......................................: 3. R3 F. t9 f2 q7 H- K
Format ..................................: AC-34 L4 G9 }6 X: N0 s
Format/Info ............................ : Audio Coding 3
! d8 ~8 E5 T; FCodec ID ................................: A_AC3
9 r% V$ D% r, w/ n2 UDuration ................................: 1 h 55 min
5 n# F7 ?8 B6 v( U4 bBit rate mode .......................... : Constant; J1 r' D; a' M5 g. x
Bit rate ................................: 448 kb/s  d9 l, z7 d) H; z8 Y0 e# x
Channel(s) ..............................: 6 channels
: v6 z, e# n7 q- fChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
  g! s( v3 w( a' G% t0 U* s. `4 V% xSampling rate .......................... : 48.0 kHz
% u$ i* ?. f1 x$ LFrame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)
! Y8 n9 ^+ U! H/ S0 E8 jBit depth .............................. : 16 bits5 d. D; r) ~) I3 X
Compression mode ........................: Lossy  g  q3 b" s% J' v6 R
Stream size ............................ : 372 MiB (1%)
% ]+ A1 ?/ o+ z" ETitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
2 x7 Y, \+ I0 Z/ G( j! a2 xLanguage ................................: English
- n! W( c( X- d4 T1 P8 ~& u3 ?Service kind ............................: Complete Main8 n, D0 _4 Z$ {, h: q' I
Default ................................ : No
# i& n! `# V0 S% AForced ..................................: No5 s7 P5 Q. o8 c% W6 H

' G& m8 c; Y" w+ S" b( e3 N- l4 a9 S6 D0 YAudio #3
. a& H' n4 b4 L- ~6 |' D$ e) `ID ......................................: 4, Z1 r5 T- F7 A1 _" W
Format ..................................: AC-33 t1 b5 n& i1 L
Format/Info ............................ : Audio Coding 3
! j( k- r) Q, iCodec ID ................................: A_AC3
2 p1 R4 R/ b+ iDuration ................................: 1 h 55 min0 k* J4 V8 j# e7 X7 r6 B* ~
Bit rate mode .......................... : Constant# q8 l4 Y6 _; H, a
Bit rate ................................: 448 kb/s2 _8 l6 c2 g3 D
Channel(s) ..............................: 6 channels
7 V5 W; k& i9 O: z/ pChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE+ H" _2 [0 {0 N  c! O' P8 X
Sampling rate .......................... : 48.0 kHz
' R3 N8 Z) }( L' a# }* vFrame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)
: d' k) F# [: `* w# k3 a, \* x1 s  iBit depth .............................. : 16 bits' Z9 a2 c# K7 N8 T  N: w
Compression mode ........................: Lossy
, N& a, j& y& EStream size ............................ : 372 MiB (1%)
1 G' P% T3 c+ Z+ k+ i8 LTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT  Q, [8 U. C& g( K' X) t1 z7 t
Language ................................: Spanish
5 K  `/ D, o4 q5 jService kind ............................: Complete Main- a- K: g  l. t" a* h
Default ................................ : No; y+ [) U/ O- ~4 `; m! d" u5 Q
Forced ..................................: No  [, ?' b  V+ E! I* U, Q

; e2 D& x* M5 z* U7 c  EAudio #4. c' W- i0 Q. l0 @- o& O  I- J
ID ......................................: 5
; y- u/ _# A3 N& H9 V. L# pFormat ..................................: AC-3
, H: W- l3 ^1 H" vFormat/Info ............................ : Audio Coding 3
3 d$ S* _. |/ g4 R6 UCodec ID ................................: A_AC3/ j3 l# O' l! O& Q9 ]
Duration ................................: 1 h 55 min
) A1 x5 G' g$ U1 C) [& p1 Z) zBit rate mode .......................... : Constant
5 b, W, _9 C! aBit rate ................................: 448 kb/s
3 `5 H3 I5 e+ E- I) p4 {, zChannel(s) ..............................: 6 channels
- ^3 O* ]+ @1 z1 W& a- \" J$ c- M8 @Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
! S/ a  r6 Z7 X6 pSampling rate .......................... : 48.0 kHz
+ l" c- ~; v% w) s# B6 Q1 H, ~+ tFrame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)! t% S) p: H2 K: [" {
Bit depth .............................. : 16 bits
5 ~* m; K  i5 M% A7 g6 r" Y- |Compression mode ........................: Lossy
1 W/ b4 O2 o- ]9 H& XStream size ............................ : 372 MiB (1%)5 |% }7 l2 T; ]0 q% y8 f* g
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT: F0 x- K$ r. ]7 C" C& F/ J
Language ................................: French7 v5 o2 e7 y; Q# T4 n, G2 L$ B  v
Service kind ............................: Complete Main- o3 K4 P' O8 N3 H. [% }
Default ................................ : No+ p7 Z( d2 M6 j
Forced ..................................: No
% j6 h& _: A0 v4 A# ]1 n  j  l) b) G4 ?
Text #1
) L, ^) G% w  X4 C3 UID ......................................: 6
' V0 r7 }5 e+ DFormat ..................................: PGS; x* Q& F# `" e4 T% A. j
Muxing mode ............................ : zlib: c0 w8 c) y& ]% U, ^
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
/ Z  ]! h- c/ fCodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* o: ^3 l) E6 S) `% a+ I# P: `3 v( h/ fDuration ................................: 1 h 48 min
$ |- V. T) T9 U# A4 y4 z7 qBit rate ................................: 59.1 kb/s
& h+ G0 r8 t$ r8 ^Count of elements ...................... : 4568( p; W' H: j) d" i8 w$ w8 `
Stream size ............................ : 45.9 MiB (0%)
/ o" d7 j* D$ @8 E* X4 A+ Q1 ETitle .................................. : English-PGS. h2 d) P7 Z" k* w' Q5 w
Language ................................: English
% O% M/ r5 b* a; y( z  e9 w4 _Default ................................ : Yes1 X% x5 |2 [4 l
Forced ..................................: No
8 S" R" y) e" u( J( U# K% Z3 l4 g, U' {; E  e8 ?; @
Text #2
& g; o. {* r# c& M% ^5 T4 TID ......................................: 75 g6 s5 s2 X1 e! B3 b
Format ..................................: PGS
0 I+ `. U4 f* s' L' b3 e! gMuxing mode ............................ : zlib
4 U9 t% z# J) d  ~5 [4 e4 L6 ZCodec ID ................................: S_HDMV/PGS
* N# X8 M8 o) \% D; [) C0 |; {Codec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' f# m8 O$ ]/ GDuration ................................: 1 h 54 min% u2 p- K+ g* S" `
Bit rate ................................: 40.8 kb/s, [8 O) F1 h; z+ C/ G
Count of elements ...................... : 3618
, G+ N. J, I2 h8 P2 q% h9 EStream size ............................ : 33.6 MiB (0%)5 }) q) s) R! X2 U- a8 w6 M6 `
Title .................................. : French-PGS
% o" Y" [- B$ b9 @Language ................................: French
* h3 _# A+ h! FDefault ................................ : No0 O! M# B7 k$ h/ |& _1 F: S
Forced ..................................: No/ q+ B: t% n$ n
2 V  w) l' S4 D: V9 e
Text #35 b. A. s2 I/ Y- [8 ]' u+ o" B
ID ......................................: 8% i* d* B0 Y" ~) s
Format ..................................: PGS
1 L+ P7 a# P& X7 s3 EMuxing mode ............................ : zlib
' V& y+ ^' _8 S' O- \3 D  [Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
( H) G  p: u' ECodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" Y4 y# F* t6 L4 NDuration ................................: 1 h 54 min
- d  ~$ q; V. V4 x3 ~, QBit rate ................................: 46.5 kb/s
9 e) ^3 O+ n$ ?! ]Count of elements ...................... : 3606
, g3 P8 h$ |, N" u% pStream size ............................ : 38.3 MiB (0%)& }) Q5 e# C5 y- y) k
Title .................................. : Spanish-PGS
5 h/ U/ Y' l5 a& ?9 NLanguage ................................: Spanish5 p5 x: v1 G7 c$ _3 o% I- }7 E/ T" I! |
Default ................................ : No! q# }& R& E6 x9 K0 u
Forced ..................................: No
- `; [8 g0 B3 K2 A, H& u7 Z# [5 Y) x3 y% ?2 J' G% Y8 x
Menu
+ F/ p+ J  K1 m4 e00:00:00.000 ............................: en:Chapter 1
1 ?) Q$ o( w8 ~! F" o00:05:01.926 ............................: en:Chapter 2. ?$ l# Z5 A  M8 {
00:10:08.733 ............................: en:Chapter 3
& X7 Y: G4 S8 u+ y3 C00:12:32.793 ............................: en:Chapter 4* H! c$ s' M, p1 {9 f/ i
00:16:22.398 ............................: en:Chapter 5
5 t$ p  w0 `6 ]2 g8 \: b00:19:19.616 ............................: en:Chapter 6
8 O+ p% L5 l* h9 I% U9 e1 J" ]00:24:53.325 ............................: en:Chapter 7
9 M6 r3 H) ~' J9 {0 a00:30:23.988 ............................: en:Chapter 8
" I4 O! G+ w; f00:34:51.672 ............................: en:Chapter 9
4 S1 k; W; H& P$ g$ J5 @00:39:08.679 ............................: en:Chapter 102 ?  |7 T& \: L5 [) l1 U5 s
00:43:25.811 ............................: en:Chapter 11
, |, q* w/ j  q( F$ R00:48:20.564 ............................: en:Chapter 128 x" {& v; ]# _5 ]) q
00:54:38.692 ............................: en:Chapter 13
" n: z$ W- P, C. A3 C- _' e2 Y00:59:39.784 ............................: en:Chapter 14$ }8 M6 ~4 u; E4 ]+ Y
01:03:49.116 ............................: en:Chapter 15
7 N& \' E2 W" R8 l01:09:59.570 ............................: en:Chapter 16
: `- n6 p( w! t* W# z' m2 t01:14:04.857 ............................: en:Chapter 176 Z+ `$ h, G3 P. N0 u5 ]: |6 n
01:20:20.273 ............................: en:Chapter 189 [  r/ U1 Z, J' w' J' }& u; q+ E1 h
01:24:30.732 ............................: en:Chapter 19' w3 W' x9 R2 V: z+ G! h
01:30:22.667 ............................: en:Chapter 20
% f5 b, w/ v1 y9 _1 `01:35:23.759 ............................: en:Chapter 21; u( Z0 a$ G7 E: O! {3 |
01:38:46.545 ............................: en:Chapter 228 r: o4 P4 Q; O' Z* |
01:43:07.723 ............................: en:Chapter 23, }( \+ T: h. v' p4 M
01:49:27.852 ............................: en:Chapter 24$ }" p4 r$ ?) W4 {; G. r$ C

/ @& a, b8 i8 j. j7 Y! X6 p
. O. F0 k; M! c& u$ K

華盛頓郵報. MKV.torrent

137.23 KB, 下載次數: 988

尚未簽到

發表於 2018-4-16 19:20:14 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-17 11:46:27 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-18 03:36:22 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 06:22:18 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 16:51:47 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 13:41:19 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 16:14:20 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-23 19:03:54 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-23 19:05:35 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則
VIP精品区

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部