WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:22180 回復:12 發表於 2018-8-14 18:20:02
本主題由 212love 於 2018-8-12 10:35 解除高亮
累計簽到︰1666 天
連續簽到︰14 天
發表於 2018-8-10 10:59:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

明日之屋 The.House.of.Tomorrow., 2018.[MKV / 8.1G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2018
資源: BT资源
1.jpg ( [' N$ |( Q5 q7 W) @8 l2 A
% ~: q7 T0 h" l8 c# s/ H4 @# W! a2 p/ e
◎译 名 明日之屋1 B& a) R8 i$ E" k* j1 n% ~
# ?' m5 u9 X% Z4 Z
◎片 名 The House of Tomorrow* W, x5 J4 f9 W# Z
. u2 y! J- \4 c1 y, V  Z
◎年 代 2017, r4 @# {$ n# I- [, l% v/ m/ m1 P
2 ^- d0 }# F- C0 f, T  [5 N
◎产 地 美国
' ?* u3 E* S/ I1 |' y. p
2 R! c* }2 E8 ~8 g: y◎类 别 剧情' c! A0 o+ c4 B7 Q% c$ O
( ?9 \. X5 b* `6 ?
◎语 言 英语
& M8 \6 v$ A. q. @1 e- [! X! o
◎上映日期 2017-04-08(旧金山电影节)/2018-04-27(美国部分上映)
' O6 Q) n0 n# u+ w" k3 i1 b/ ?7 z/ I7 {
◎IMDb评分  6.3/10 from 216 users3 R4 ?: E1 B) X! y1 \

3 N; [! q5 |* ?0 h2 R◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5910344/
; A% I! B( m) T- K& c/ b+ y! @3 n+ ^! x
◎片 长 85分钟5 Q. H+ @6 r) d7 m1 [" ?, f

8 S2 i5 `5 w* B, q% ^◎导 演 Peter Livolsi
, _: X  J  e) }) x, D
/ h, Z7 c, O% r" \4 H+ Y, a% V◎主 演 阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield0 R; ?: }, _# H5 q; O
% M0 J9 I: b7 b& e/ f
   尼克·奥弗曼 Nick Offerman, F6 h6 Q5 C7 Z
! p, k) E- ^" {4 g9 \  {9 f; X8 {
   亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff
9 g$ b: n& K' Y. h
$ T2 p3 a7 ]- y8 w9 M" f   艾伦·伯斯汀 Ellen Burstyn
5 X2 S- M$ O6 P$ d% H* ~
3 w3 E& q  f6 Y2 T$ ]0 x8 u) R   茉德·阿帕图 Maude Apatow+ l9 M1 j! g! h# @1 m
/ ?- N+ a/ g1 U3 k6 Q* j+ }6 d
   麦可拉·沃金丝 Michaela Watkins) M  Z1 V& q! Y( K
+ h* t' w& Q0 {# k
   Alec George
) J! {7 n, w& a' |" {
( O" V% k8 t! z4 q/ y   Valerie Rose
6 o- b2 B, A+ z7 [; i% \1 @6 y0 R: d- |& H' }& t
   J. Vasko-Bezenek
: s- [6 _# b& S! M' O% A
- S% Y7 c% t* u( V0 M0 k3 u1 H   Paul Cram
6 A. o# P' H: q& _8 Q* K$ h2 e7 C+ y7 S- G! N3 p
   Karla Álvarez
  G, j3 L% v; Y" ?( H4 h
' ?, W; K( Y. z  C! H5 x   Ryan J. Gilmer
7 ?6 c; ~4 C! J8 t% I
* o5 m; t2 {! c/ i$ t' |   Dallas Hildie Smith
& B% j4 x3 e, A$ G) Y
4 g) R' m$ v+ h) P% f4 ^8 y  ^! M   Matt Lindholm
/ p$ y; l* W9 f# _9 S7 D
& f1 T1 h8 x1 ]. d3 U# k1 K   Steven Segelstrom II$ p3 j# v4 K& N. y$ T: L* J$ Y

3 K4 p( I- D6 j
7 M5 y( Y; p9 \, g8 V8 _
1 r+ l: N4 }% C- ?! H9 c" U◎简 介, U: y* [( u% k6 q' T2 a9 g/ T
9 K" O: d$ X+ [3 Y7 Z6 ^6 p8 q3 C0 ~

9 ~9 }( O0 G% ?& B0 g* U9 B+ ?/ {) ]# V4 Y. [
 The film tells futurist, architect, and inventor R. Buckminster Fuller's incredible story through two teens hoping to get laid, become punk gods, and survive high school.; U: p  _0 ~$ x+ l; Y
: Z1 r( z0 o! h1 p! m7 _' t" K

  Y. ^' ^2 C/ M. t6 Y
2 K5 d# d1 M" u+ z0 e% k1 A# Q- Z( @& @" Y) @  f4 c' }4 |
8 @5 {1 s. d0 g# M3 c
Video( U! V" @$ b) ?/ G7 n0 C, Z
ID : 1
- `+ T! q' ?# ]' ?% t) `Format : AVC
: x1 c8 G; Z6 [& _Format/Info : Advanced Video Codec
6 z- c2 o1 H- p1 d3 F, WFormat profile : High@L4.1. T. n& e/ @: ]" `4 m+ A3 g
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
; r7 w& y% Z- Y9 Q* @7 [Format settings, CABAC : Yes" p: Q7 }8 L+ F; A
Format settings, ReFrames : 4 frames
  G% Y/ j7 a3 j. j0 A& q- mCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 e4 E' O8 f9 a2 v& QDuration : 1 h 25 min
$ n+ a& c% m$ E, w& f8 hBit rate : 10.7 Mb/s/ n0 ?: d3 C& E
Width : 1 920 pixels
9 C8 x( l7 I6 Y: Y' y% IHeight : 1 036 pixels
- V7 ~% U( C2 U6 n. y( {Display aspect ratio : 1.85:1: C# }+ @1 u1 f7 d* W* B
Frame rate mode : Constant5 E2 s" S4 B' s2 R6 @
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS$ n0 n0 G! p. l8 J# o! B
Color space : YUV
0 |, O" f" r& ?9 y6 {Chroma subsampling : 4:2:0
# W" Q/ }5 z) f/ Z$ f6 t8 ]Bit depth : 8 bits  v8 A/ P6 Z: v, w4 m2 x
Scan type : Progressive
/ ?9 x% N5 b" ^+ PBits/(Pixel*Frame) : 0.225
( b* [! Z. Z! uStream size : 6.44 GiB (79%)* E8 C% `5 s% U3 E2 \9 |8 C
Writing library : x264 core 155 r2867+82 a249126 t_mod_Custom_2 [8-bit@all X86_64]) f) V. ^5 e* Y. ~) b
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.05 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0000 / qcomp=0.60 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=45000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.90 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
2 T% g% k9 U0 l: X+ k4 {Language : English- b6 X  f. e! m+ Y5 D1 U$ V; G
Default : Yes/ _( a3 l$ i& e' S* s
Forced : No* L) S  t+ ~. g7 _
Color range : Limited8 Z& Z& G+ n1 N+ b
Matrix coefficients : BT.709: n  m: M' _* A6 z- U

4 A3 y4 j. H: c2 iAudio
1 |0 |4 {) [% ~. ?# XID : 2" e6 G/ q* \& S& m% l; v
Format : DTS
; n5 K# m& d# M- @Format/Info : Digital Theater Systems# G' m; q0 b. i: ]& U9 M
Format profile : MA / Core2 x. B! i# J5 i( V! B
Codec ID : A_DTS
) |( z, w9 K$ ~. C  T* h- G# oDuration : 1 h 25 min( p; M% a5 ~  m+ n) N( h  T0 `
Bit rate mode : Variable / Constant8 X" v, H& v, a- d! `
Bit rate : 2 794 kb/s / 1 509 kb/s
! `% F4 \6 R1 s( I& `Channel(s) : 6 channels
; c( b4 C5 U3 i0 F8 v0 FChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
: G/ o% j: g  _( ~Sampling rate : 48.0 kHz* f% p+ f6 @$ k- p
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)( C. f* X4 G2 g% P1 p( q
Bit depth : 24 bits
' V1 a% y1 u- g# ]8 s: v' n# `Compression mode : Lossless / Lossy
7 g' Z! Q4 T) W/ J. H* j* UStream size : 1.67 GiB (21%)
* h, e, G7 B5 fLanguage : English
8 f# h# a5 u& UDefault : Yes0 A1 u+ c% T. ^8 L) R* H9 ?
Forced : No
5 w9 I9 T! m" m
# O$ g; F* g# X# b3 hMenu: T8 O7 w; l. n- G9 j, @! Y
00:00:00.000 : en:00:00:00.0000 Q' R2 A" U7 m0 ~# q
00:11:47.040 : en:00:11:47.040, l9 I& ~0 y- ?: i
00:20:45.369 : en:00:20:45.369+ N, ]' s, S" p# T
00:25:45.002 : en:00:25:45.002% ]6 d$ d  y3 w$ T% r- [- i
00:32:16.059 : en:00:32:16.059
& p* ]! u. q- l# h00:38:07.619 : en:00:38:07.619, ^, g* ]: U! r( a, E! H
00:45:19.050 : en:00:45:19.050
. l6 C) ~; }5 s* x* q3 [* ^, Y; ?* `00:51:53.527 : en:00:51:53.527$ Z" v8 p/ u2 J! v
00:59:09.337 : en:00:59:09.337/ f# G. H  z5 _0 W/ O
01:06:34.449 : en:01:06:34.449, d  g, H; M" {" @3 @; Y) u3 v& P& \
01:12:47.530 : en:01:12:47.530
  y0 r+ N6 u: `' n) B. ^6 h01:18:29.163 : en:01:18:29.1632 m6 K, T8 |7 H( t5 s" K( C
明日之屋. MKV.torrent (81.67 KB, 下載次數: 805)

尚未簽到

發表於 2018-8-10 11:00:30 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰1345 天
連續簽到︰1 天
發表於 2018-8-10 11:04:50 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-8-10 14:01:12 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-8-10 19:59:44 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!
累計簽到︰1050 天
連續簽到︰4 天
發表於 2018-8-10 23:59:30 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-8-12 12:04:07 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-8-13 11:51:35 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-8-14 15:25:23 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-8-14 18:20:02 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則
VIP精品区

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部