WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:600 回復:6 發表於 2019-5-12 10:12:32
本主題由 212love 於 2019-5-12 09:25 解除高亮
累計簽到︰1690 天
連續簽到︰16 天
發表於 2019-5-10 11:01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

惡有惡報 Evil Come Evil Go, [MKV/5.48GB] 中英双字 (限制級禁片) [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 倫理 
地區: 美國 
語言: 中英字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 更早
資源: BT资源
p2182676785.webp.jpg 4 f7 \0 j/ [. O8 P
p2543993630.webp.jpg
6 D3 W* T1 Q6 @5 s& g5 ]) A% a※※※※※※※ 影片信息 ※※※※※※※1 R+ R# o8 k8 [1 e3 n

7 T$ K$ E5 c' {% ?# S4 N◎片  名 Evil Come Evil Go
! n* n( a. q/ g2 X
4 ~0 c; L2 X9 e8 V◎译  名 恶有恶报6 ^4 M0 G& x" v  t# M) i9 J
4 l3 n. E4 S3 G# B1 ~; F6 X; ?& ]; K
◎年  代 1972
( N  f* K: F/ C0 T. W9 I8 ~1 _' `3 c! ?$ B
◎国  家 美国
6 [6 P! [, a' p7 T' m2 y, M2 z% z6 G
◎类  别 恐怖/情色! Z# _* R/ D% [: V1 a, g

: |9 Y% B" J" C8 @9 b◎语  言 英语
5 a1 U+ N. v/ E- R- [; F
% w- ]. ~2 j& K◎上映日 期 1974-02-18(美国)
+ Y5 b( {  }! z) X7 V: E6 f6 A, D2 I# n
◎字  幕 中英双字/繁英双字/简体字幕/繁体字幕/英文字幕  {, I1 x6 x9 G+ k! g6 G7 K
5 Q# o- |1 u7 n" Y. s5 X9 J* |
◎IMDB 评分  4.0/10 from  users5 T7 \( U2 T" ~, t+ l
! T5 p8 X! K8 \$ T8 t2 o
◎视频尺 寸  1440x1080p0 w4 D! F5 M7 v7 X

- [' _- ?  A" b+ m( u◎片  长 1.13.15
4 {/ z) O* V* @
5 ]; P3 u. C0 m* H3 e! {3 ]◎导  演 Walt Davis6 }! l# ^0 z7 {; N0 f
3 H! t4 p+ {: E. ^1 y: D' ^' d& \* ~8 D
◎编  剧  Walt Davis3 c/ L9 [; v1 L! O& C& F
% S- G% o( B5 b" n
◎主  演 Cleo O'Hara / Sandra Henderson / Jane Louise
# V. |: g% x8 t: Y* ~( P9 P- x6 x- U- x
◎简 介
2 q) j: U5 K4 ^$ C; \6 b( X
8 C; U6 g7 n3 H! x' ~   萨拉简修女致力与消灭世间男女情爱的欢愉,并除掉那些渣男,后认识佩妮并收她成为自己的第一个女弟子,她俩一起开始为理想世界举起屠刀......
6 V! ~: x" [7 H/ \- O% B" x% X
  G/ y' \+ ^+ y" \$ C& z4 v+ K
9 v+ g8 W- F1 O2 s9 a0 R+ [6 c0 a
+ ]7 W3 b. c: f3 L8 {# O
QUOTE:
$ E# R7 I, p; x3 G2 d( A8 L4 K( ~) G※※※※※※※ 参数信息 ※※※※※※※
5 o9 f4 j* c& f4 |0 k" H* ^) V% P5 J( O$ H& h. |' I( P
" d1 ^; C/ R2 J  D& J
4 X( j6 k2 s! l" s8 ^, Q2 y. D
2 Q, k; M: r; J6 _* ?
: S2 G2 b" A3 U4 {, P& {5 G; V

8 d5 p$ |7 X0 l1 h+ `& s! @. s
; u( A1 I- j0 }! @8 T& K) y6 bGeneral
% s1 l; i! U8 P, m/ m4 e% ~( P8 }
Unique ID                      : 180790036827617039680730109357157990951 (0x8802E501B558B1F183070F789D974227)
# s! z7 x% _+ K) h& }
4 R. l0 B& E+ D( l: q; r
- m" A/ r7 G" q) A2 M0 L7 R) B" x# X5 C9 _0 M5 N
Format                         : Matroska
$ n+ \2 Z6 }0 o) }
! n( R% Z* z9 B, \8 k: bFormat version                 : Version 4 / Version 2
% P7 f4 j6 t& l# @9 j: J" s) ^6 r1 ?' w; {* h* q' s
File size                      : 5.48 GiB
" @# \  U2 @' U' Y
6 r: D4 m: X* X+ X& F" \Duration                       : 1h 13mn3 e* F8 d: Q, Y( `! o- J" E
3 }! I% _2 }: J" Z1 n, E4 J
Overall bit rate               : 10.7 Mbps2 U/ F. X- J$ A

# c) ^) j) X) H+ D$ ZMovie name                     : KOOK
. n/ o; }- s7 B( o% p1 s, _) U, ?4 x( U% s1 D$ g
Encoded date                   : UTC 2019-04-11 15:26:321 u/ m, D* q4 P2 E2 H" P+ J

% c- `, _0 ]5 w( _6 HWriting application            : mkvmerge v7.7.0 ('Six Voices') 32bit built on Feb 28 2015 23:23:00
5 A/ t0 j& p0 C5 q8 G! X
) s3 J. l1 o' {/ B9 Y6 ~Writing library                : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
8 q0 W6 b' h3 \9 v0 @
' v9 d+ H2 Y' tAttachements                   : p2182676785.jpg / STKAITI.TTF / fzgljw.ttf
8 V; o9 P; a8 J5 q4 _% Z! H
9 w( [5 Q+ b# w9 a  tWriting frontend               : StaxRip v1.7.0.4
9 I8 b  P! x& f+ X: H7 R
7 K; F* T5 T+ i
/ S' f+ f  W7 @) J
+ W  c" X& Q# T; {8 ZVideo
( \+ Z8 N! t# y" R8 `
& X* b2 G/ T8 e7 U/ b  t, b9 u* t1 X7 {  EID                             : 1  c- |# x+ I* M. `+ {0 y4 w3 J8 ^

: V; |; ~, u$ N9 u9 J+ zFormat                         : AVC0 C  k0 C% Q8 V8 P8 V
* {6 ?4 s2 z7 [& f  i% m5 \* T
Format/Info                    : Advanced Video Codec2 a* p5 Q0 D7 @. J0 ?

8 ^8 h- W& w8 p  O$ a( L$ [5 B$ G0 CFormat profile                 : High@L4.17 M' y& ^3 @5 z2 B& M: }5 t

2 W% Y9 }( A4 |$ HFormat settings, CABAC         : Yes
+ B' _, w/ ~7 S$ U+ |9 ^
- X, n7 g- }6 ~4 ~6 J, kFormat settings, ReFrames      : 5 frames
2 U  }$ p. ]3 X+ J+ L+ k& k  k' a$ }3 u) X7 w2 b, H- D
Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC9 v+ g9 r, G; b, |; x0 @& a

- ?7 L7 e+ T/ D7 h) k% ^Duration                       : 1h 13mn
$ w6 M" u4 _0 [- D; i
+ X/ p: o" n* f$ U! @Bit rate                       : 9 908 Kbps
) [3 e4 P! ^; ?! `5 H& ^/ d" X1 Q9 S1 U/ d2 \3 f1 [+ x
Width                          : 1 440 pixels
# h6 m- r' t6 `/ ^. Z
$ ?8 g- ^& S* o6 S5 s3 d5 tHeight                         : 1 080 pixels
" k! b9 H2 u3 \4 M
; f, u5 D( p; J  IDisplay aspect ratio           : 4:3
- m* e; t5 d4 t( r, ]: {+ o9 }
7 \* D4 {; y, f& uFrame rate mode                : Constant# }! t+ Z% s5 W$ H/ F
, D' I; x' b* m) @/ B
Frame rate                     : 23.976 (24000/1001) fps
, }# |2 ~+ ]! Q# E) D, H" n( _- @* b2 b0 t4 c+ n+ x
Color space                    : YUV
- i, R( l& n3 \5 G! N# z3 W5 ^1 V/ K" h
Chroma subsampling             : 4:2:0
) W- @. t8 E9 k2 E- b  a3 I/ B" P" A3 P! B
Bit depth                      : 8 bits
' e: B$ l/ _+ k3 t) j$ P1 e* ]7 I# |2 l. \0 {- R9 b
Scan type                      : Progressive
% ?. t$ P4 |3 R2 v" |- R6 Z1 U. D; W" y4 ?2 [7 B: H
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.2669 V1 R, \0 N: Y+ ~3 G8 G

8 d& I) o) ?' K: O+ [  gStream size                    : 5.07 GiB (92%)
3 v9 ?  R+ w" y5 c) B/ u
* T# r& S- I. S1 _% M3 oWriting library                : x264 core 157 r2935 545de2f7 q5 b% E% J7 ]% u5 `& t, i' r
8 S2 _9 h6 W3 g* U# O' P" h0 {
Encoding settings              : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=34 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9908 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  e) b$ L. y0 d( G; ?/ V0 B' a3 J+ W+ C4 p9 T
Default                        : Yes" t% Y( Q* N- h/ U/ @0 O- ~

$ p0 J8 {2 E* o! E8 @( |% k: JForced                         : No' w2 y6 ~3 j7 s9 o
' Y9 e- ^: q1 z: _0 P
) B9 n8 o. a" Y/ s, d& k, e) g
3 V" {1 ^  r& C3 `( h
Audio+ G" g/ W: v8 _
3 m6 h, q- D+ {5 ]( t& M4 f
ID                             : 26 W$ E, V  `8 ]* ]
/ C+ N+ v  A  o) ?
Format                         : DTS
+ u- |8 n, v+ B& |) i8 y9 h, k/ r$ `1 O, h
Format/Info                    : Digital Theater Systems4 Q# A: h/ v* V* k

% C- ?4 M; R9 FMode                           : 16
: x' L3 b. q3 J& U: W' ~2 X" ^1 Z" \: l' o
Format settings, Endianness    : Big
8 X" P  z$ T1 E! q* B6 z/ r
9 W& z7 _% [: t; }# R2 s9 wCodec ID                       : A_DTS
8 O8 d8 F/ h2 E# D7 z5 ?9 e
3 `* |( V& B. p/ ]: y8 X" dDuration                       : 1h 13mn
# L1 U* _6 b, ^) I7 N. s6 A2 A  G- v
Bit rate mode                  : Constant
$ I9 l  o: U  L8 ?* `2 k; y
) _* h3 o/ |  K% K5 rBit rate                       : 768 Kbps7 V' U8 ^4 d$ F; f' Q! Q

* o0 K4 b* [7 o3 y  r& z% h) O: tChannel(s)                     : 1 channel0 \, B5 g% J! H; e+ z2 a* p( d
* |0 @0 m4 {* S4 M( |
Channel positions              : Front: C
) w  g5 `# @0 K, V$ V1 y' h
4 X& u' @& a% k% `5 ]. S) W4 aSampling rate                  : 48.0 KHz% A$ R( B8 u( U6 J0 T+ d: h

) j/ r+ }, p7 @+ MFrame rate                     : 93.750 fps (512 spf), @: m" M' Z0 u& v

  _9 |0 t4 M6 O# ^Bit depth                      : 24 bits
% s6 t' @9 k3 L2 F9 J  h2 E: E
' \2 z9 L, v8 Q6 U2 f, yCompression mode               : Lossy
6 W1 m3 p( [8 v" r7 ?4 c1 [. D+ \  S
+ U) X# x3 e# A' S' F) \* s0 ^Stream size                    : 402 MiB (7%)
, ]8 [! Q* M9 r. S
: T" ?6 q! I" s. R9 oTitle                          : English
+ @  C2 K$ T) N& y- O, r( z
4 [* ~+ _5 @! ?$ f* \7 k" \Language                       : English
" M' O" b* \) ^* l0 z4 \% `' U
0 Y: f' B- @; [( tDefault                        : No+ E/ m: s. M: L0 [
2 g9 q9 a% p; N; ^% }) U- i
Forced                         : No2 S0 T5 C9 @$ K8 s- w- g
& |6 r: I8 q, \0 X$ D! j3 U* G4 R; N4 ?

7 Z6 n2 Y" X  W' s7 f
3 T+ n' X. D) a) R+ O& X9 aText #1+ }( ]. j( j- ?5 Y+ M+ G0 c2 X7 I
2 X* F! ]$ [1 K) e0 |- }
ID                             : 34 {* O3 X$ p( G+ [" R. u7 L

. |+ {  K; _& b; C+ y0 i' UFormat                         : ASS
1 s; X) w; M) s/ ~7 W% W8 B, j* ?; `  k" z
Codec ID                       : S_TEXT/ASS8 M& s9 m* u' g1 o
' t% d5 G; u7 P$ Y
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha4 F6 X3 o- y3 ~4 {9 ~6 R' j
& C+ ]8 j3 W& k6 a2 H4 I) l
Duration                       : 1h 12mn2 y' }7 w' R" g! u/ V) l
% I4 U/ D) @9 ?+ I% d5 Y1 p! }, E. o* }
Bit rate                       : 227 bps
) f# S: F0 Z1 Q- N- H9 i
( X4 P- H. r, @  N2 k6 ?Count of elements              : 924$ b3 g5 p: f2 P3 x0 ?! u2 F
; N; E, H8 ^* {
Compression mode               : Lossless
( e6 l6 g. s6 _8 u) \% N# M8 ~* n
0 `3 P6 z' g& L8 a5 X0 dStream size                    : 121 KiB (0%)
4 Y; P7 z2 \9 ?/ U$ T( O" i
. Q0 ?- [: N! V7 S1 ~2 y% ^) W+ PTitle                          : 简英双字
  G2 h  d& @# b3 f8 t/ {- J& l$ n8 @8 x9 D9 ~! b2 h" f( ~: [
Language                       : Chinese$ p$ B. V0 e! H2 w4 A

& U7 J$ Z! I- N' [6 c" O! D& VDefault                        : Yes; [2 |4 }1 v( I. H6 o& ^
% Y# X0 i+ I" z$ H  P
Forced                         : No" X+ ^5 }1 O. z* x1 |* a

# ]+ m  n# i2 L7 }3 z; Y  g4 u/ n2 r4 a: }

0 ~4 {) q* k3 sText #2
# k- G6 V5 Z0 Z; e! ^
1 H5 H5 \3 T( {9 XID                             : 42 v" b" N1 g# Q& Z7 G

6 W7 n- S/ c0 TFormat                         : ASS
$ |4 H! ~% r6 ~/ a2 Q
; G4 e' z3 {3 j; q5 I2 lCodec ID                       : S_TEXT/ASS- L( c! Z# R" Q2 M0 _$ A
- t; U- t! y4 _. o
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
  @' }3 U5 X, I; U1 G  G' r. Y) [, L
Duration                       : 1h 12mn4 S! o8 D& B5 r/ k, q$ d. z

, U3 j, s1 }' l" T) {Bit rate                       : 227 bps, x# r/ ]% M) P$ L% V1 C

  c+ J# n4 y: O/ hCount of elements              : 924; }: Q; v6 i( W
3 I5 @; z0 k, f0 T; Q
Compression mode               : Lossless
' {" s8 k$ m. r% U9 l
  V  Y. u# w6 M( Q" lStream size                    : 121 KiB (0%)) N- e5 N) h3 C( {
% l+ ?; K9 I; Q/ g5 E( ?( a
Title                          : 繁英双字* G4 \% z# a5 l4 ^2 i

% f: g. G) T( A8 XLanguage                       : Chinese
5 w  v- U) W0 w* N! C8 t$ I, K5 @+ \  y& S  h- z0 I
Default                        : No
+ o7 e' |# O& Z. D4 t- @/ R2 S
/ }+ a9 h6 d% f- o' U9 e, ^! |Forced                         : No- F  ~- L3 F$ V) r. ]7 M7 K8 _" S
3 C. n. q0 y# g5 A; z
5 g5 y2 Z7 k  h" R- M% D
+ H/ u5 }6 C# V7 s
Text #30 u% X5 {0 r: O% b1 q6 z. E

0 D3 I7 [% f! N3 U7 e/ f1 ?" |ID                             : 5% T+ W* [0 d7 \

$ t2 N/ p( \6 S6 y+ v$ L1 uFormat                         : ASS
6 ~# J% ^0 u8 e" v, V# y8 k% D# u1 s: S3 i7 l0 d2 k8 [1 P/ V( ^6 a/ L8 d
Codec ID                       : S_TEXT/ASS/ ~! c; U( u& A3 |8 Y; x9 q
4 [8 N( q1 J  R; T1 Y6 C
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha2 z, y% j1 U: t8 T8 y
! @( _3 i, j8 w+ j2 S
Duration                       : 1h 12mn
) ]5 t4 K8 f: R& a
) m8 _+ ^1 }5 fBit rate                       : 121 bps
+ G; P% }' n# z4 @5 x+ ~5 X* G1 u# D5 O, |4 z# c/ k
Count of elements              : 924/ C- N0 X) [, M0 d/ ^: ?% h( }
" @5 _. D! C7 J# {% t) {
Compression mode               : Lossless) K0 U: |* J" a, n
( N& g( C+ N' d( z: R8 b
Stream size                    : 64.6 KiB (0%)
' W" y9 J" ]( @  r
1 B$ L  t# z4 u! k4 h: GTitle                          : 简体字幕* u$ u4 a! c# @' r$ S: V$ H8 w
6 ~# s1 u) Z6 p0 Q! v
Language                       : Chinese
- M. v1 G8 e: d) E4 W) M( s* M
) t, W- w; z/ L% C8 Y5 X$ B5 \Default                        : No
0 }( _6 ?' \% H; n# X
7 A/ x- Q" i+ A) g/ B% o2 S2 M+ {+ YForced                         : No& q& K% T% q2 d7 d

( d* B% f# U1 [4 c( {7 @, M4 B5 r' |$ J4 _

( w: d/ v0 S6 s: G, `2 |. E1 e' PText #4
' T0 E* ?6 D0 |3 p& F7 z& f. R- H+ w! {9 |
ID                             : 6
7 m0 N2 X' M# L/ g9 x
2 I$ k/ u) K" D% x* }$ Y( v4 bFormat                         : ASS
1 r) V) \, q+ ?
0 l& U6 x8 Q$ c  K% J6 t3 qCodec ID                       : S_TEXT/ASS" k6 @6 {  {0 \$ c7 O1 y
7 \4 y. ?+ Q9 c
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha$ v& h* y1 C0 {$ p# c# j
5 X, i' V& }8 j1 s& V
Duration                       : 1h 12mn/ ?* F% C4 l7 ~% l6 j/ _* Y
; W) ^1 \8 o6 d8 @
Bit rate                       : 121 bps
/ ^3 S6 K5 Z% c: r* Y* j+ y" F1 J* J3 c+ k
Count of elements              : 924; x+ u8 B  ]  |
8 N4 \# T7 i. h; W" b3 Y  h
Compression mode               : Lossless6 ?8 k: O* j& A+ q. h
9 ~8 r' ]( w  k
Stream size                    : 64.6 KiB (0%)
9 n# M( Z9 s4 E+ G6 B, z
' _6 r5 x2 l/ V2 GTitle                          : 繁体字幕; v, g! W" M0 b' v% L+ K& U
  b2 a5 k, f. ^1 X' n
Language                       : Chinese1 Z. ?5 a) T% _- P  R6 V
/ b: ^  X8 W3 Y% [
Default                        : No9 o9 @/ Z9 ]( x# O" h
/ ~6 W! N7 I$ I
Forced                         : No
+ s8 i' t4 z: b8 X! T8 S% n" R: ~# ~

2 W! f* g& Q, y" y+ B. z& ?
# C0 Q$ J- U1 i, p$ R! L2 \( |Text #5
4 N7 z* m1 k2 n( |+ R6 I$ G2 e7 y! t, [  v- t- M1 B' U
ID                             : 7
% A# R: r$ X1 D$ c3 x- K& g& ^
& @/ p2 X: L! T7 Z8 C* ZFormat                         : ASS
  @# g/ c. l3 f  J. ~6 h# u' {
7 H, @' m, c3 A8 Q/ j- _Codec ID                       : S_TEXT/ASS
' l" m+ @2 r  G" X7 }7 s) e% j2 V# Y6 H7 p7 M, H! B! b/ a  }1 w
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
: h0 N& i% b' o
& T8 X2 D9 H- n% t# P0 V7 Q2 {Duration                       : 1h 12mn; B3 e+ ]2 n. V5 T! O- D
$ O2 E, R& U+ C. S3 p6 q6 _' ?; f
Bit rate                       : 182 bps
! B8 G' X1 O9 L2 g) Q; `% Q: D  J) B7 G9 D
Count of elements              : 924) t; E9 `8 ~$ x5 v/ S( J
& n+ o3 p- Y! m3 ?" s6 _6 B
Compression mode               : Lossless
2 o1 r$ Y* L& W% S* V" y" l' F* R2 N( l# a9 b/ o6 h; y5 x
Stream size                    : 97.2 KiB (0%)9 J* P8 V; U' T1 q. n

+ \: d' t  r% k4 k/ cTitle                          : 英文字幕, w2 m8 o- x" y6 I% L

0 m, }% X& f  O: _. h9 wLanguage                       : English9 U4 F+ e6 d+ U: p4 Y+ u8 v

4 t, T/ Z  ^. I/ R7 z; X! aDefault                        : No
6 `6 D( d- o' |2 l# G) C
# k) |- D7 S- qForced                         : No
* i  q9 ]5 {- W0 X; h, V( w' {
, L" ~4 s4 Z3 G5 K1 ~* q; l3 l6 w4 `
2 q% i! v6 O- C0 v
Menu
3 Z: j( j1 h9 g9 j" ]( t2 `
& ?: x8 e0 f, m; F" |7 Z5 U00:00:00.000                   : en:00:00:00.000
7 T+ S' h& U3 h  [4 G+ I
/ H' l8 b6 _/ M" f8 x# t6 ^9 N00:15:18.918                   : en:00:15:18.918. o( u. A7 N4 a- [5 i/ l$ h7 l

2 V; B) g8 Q- d4 @, E- {' |00:35:04.603                   : en:00:35:04.603# p8 g8 S# n' j! O

! Q9 I4 U% T$ A" ?! k00:53:03.180                   : en:00:53:03.180; b9 ?8 v5 |+ \) I8 a, y' @; i
1.jpg 6 T; n$ q. d1 ]/ k  O7 C# U) S8 l2 Z- [
惡有惡報 MKV.torrent (114.27 KB, 下載次數: 146)
累計簽到︰230 天
連續簽到︰12 天
發表於 2019-5-10 11:29:29 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰1074 天
連續簽到︰2 天
發表於 2019-5-10 14:26:46 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰352 天
連續簽到︰2 天
發表於 2019-5-10 20:52:42 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2019-5-10 22:08:08 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰1372 天
連續簽到︰28 天
發表於 2019-5-11 09:59:01 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰155 天
連續簽到︰7 天
發表於 2019-5-12 10:12:32 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則
c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部