WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:22798 回復:22 發表於 2018-4-22 16:14:20
本主題由 212love 於 2018-4-18 11:15 解除高亮
累計簽到︰1472 天
連續簽到︰19 天
發表於 2018-4-16 19:19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

華盛頓郵報 The.Post, .2017.[MKV/54.68] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 曆史 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg 5 Q' o6 a! G& A$ \1 O4 K

) F- `1 I* s& d* r⊙译名 华盛顿邮报/战云密报(港)/邮报:密战(台)/邮报/The Papers* M5 S: b. g. g2 V# b
⊙原名 The Post
0 ^0 l" `) N8 o; u8 w3 i6 P2 R$ U⊙年代 2017+ ?9 S, }6 r5 Y6 h* }9 v
⊙产地 美国/英国
9 V9 J* Q$ Q5 I# z) h7 ?. U⊙类别 剧情/惊悚/传记/历史
8 f& f2 ]/ W4 S( X% ~' W2 T⊙语言 英语; H9 e, C' p+ n8 m" g/ D
⊙上映 2017-12-22(美国点映)/2018-01-12(美国)9 `9 u6 d3 n9 x! H( I$ U
⊙片长 116分钟, K, `/ p5 O) J
⊙评分 7.2/10 from 60,339 users6 o4 p1 N# v$ T
⊙链接 IMDb Movies Page Jump# y! a0 n1 M+ a$ {
⊙豆瓣 8.2/10 from 27,943 users
# }6 E. N: r( J2 e+ H⊙链接 douban Movies Page Jump
3 m9 `7 H7 }* B5 c4 N; L⊙种子 BTBTT.ME & Welcome to# X, n( s% C9 I
⊙官网 Movies Page Jump
/ d$ R; b* z8 P! `3 R⊙导演 史蒂文·斯皮伯格 Steven Spielberg
3 c3 c# a- @' ~⊙贴编 A big tongue dog
0 \' v- `! n: L: x* F5 P⊙编剧 丽兹·娜 Liz Hannah
7 e1 `. v9 ]7 y  乔希·辛格 Josh Singer4 p: l' z) ?( |! i. a7 V$ `" W/ o, K
⊙主演 梅丽·斯特里普 Meryl Streep/ O, F$ G. \9 v2 E+ M/ z! m
  汤姆·克斯 Tom Hanks4 u# y- F4 m* B; J! u: P* s! q4 E5 y
  莎拉·保罗森 Sarah Paulson
! |. q0 A3 o9 z  c* z: t' G  鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk
5 r- o2 `) c* k⎠⎠ ⎝⎝  崔西·莱茨 Tracy Letts1 G0 U0 ~! ]5 E; q
⎠⎠ ⎝⎝  布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford3 I; _5 s) Z5 _% _- H& R
⎠⎠ ⎝⎝  布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood9 e4 n7 d& N; M6 X( G  N+ C& p
⎠⎠ ⎝⎝  马修·瑞斯 Matthew Rhys
, S& g, k# ]8 T7 ]- U0 |# H& i⎠⎠ ⎝⎝  爱丽森·布里 Alison Brie
; {, J. Z$ O" E⎠⎠ ⎝⎝  凯莉·库恩 Carrie Coon
8 N9 W. }+ f# r" {$ d; |( B$ S⎠⎠ ⎝⎝  杰西·普莱蒙 Jesse Plemons3 `' q3 S  A% X# N5 w1 Y
⎠⎠ ⎝⎝  大卫·克罗斯 David Cross
# R0 \& u& y+ S# e; [* x: x4 A⎠⎠ ⎝⎝  扎克·伍兹 Zach Woods
4 j2 V( `: y; D9 o2 C" o, W8 ]/ R⎠⎠ ⎝⎝  帕特·希利 Pat Healy
/ Q( I2 C7 Z- B⎠⎠ ⎝⎝  约翰·鲁 John Rue
% b8 f9 k9 {/ ]3 |⎠⎠ ⎝⎝  里克·霍姆斯 Rick Holmes
- Z5 r/ L4 c8 U9 g5 d# Z! }⎠⎠ ⎝⎝  菲利普·卡斯诺夫 Philip Casnoff
' t. ^6 y/ @! A6 V  w⎠⎠ ⎝⎝  杰茜·缪勒 Jessie Mueller
; v7 e: J" {$ K. b0 c* B( ~: Q⎠⎠ ⎝⎝  斯塔克·桑德斯 Stark Sands' Z4 `: {, a$ `7 f* |2 U4 z
⎠⎠ ⎝⎝  迈克·西里·克赖顿 Michael Cyril Creighton
7 w- k3 q! e6 }% P/ M6 N⎠⎠ ⎝⎝  威·丹顿 Will Denton4 Z  d( X9 j/ @5 A, X  B4 U1 _* _$ h
⎠⎠ ⎝⎝  迪德丽·罗夫乔 Deirdre Lovejoy
7 T* t; @- p) a* X% _$ ^⎠⎠ ⎝⎝  迈克·斯图巴 Michael Stuhlbarg
; |# j  S* g, y9 B/ |  m6 g6 d: y7 W7 P! @* O9 N' ]
  ⊙标签 美国 | 真实事件改编 | 政治 | 新闻 | 剧情 | 传记 | 历史 | 2017
/ V8 `9 A1 o+ k
8 Z  h& I1 g1 J% W( h* A+ ^' V  ⊙简介
0 K6 |* {& I5 n
. K" X- N0 H# w   本片聚焦1971年五角大楼泄密事件。汤姆·克斯扮演《华盛顿邮报》总编辑本·布拉德利,梅姨扮演发行人凯瑟琳·格雷厄姆。凯瑟琳·格雷厄姆与本·巴格迪坎要赶在《纽约时报》之前揭露一件历经四届美国总统任期、长达三十余年的庞大掩盖事件。这两个人必须消弭他们之间的差异,各自拿他们的事业、甚至人身自由冒险,让长久以来埋藏在黑暗深处的真相重见光明。7 z6 e) ?" I' a8 r; ]: \
, U$ n1 t! J. F# v
  ⊙获奖
- o% q) Q( z7 C+ q/ Z; _+ `) K% U/ u4 p9 D/ x) }2 A; }: U$ i$ Z
   第90届奥斯卡金像奖  (2018)0 y* G& G! t" ~9 O$ T% L, Z* b, o
   最佳影片(提名) 史蒂文·斯皮伯格 / 克里斯蒂·麦克斯科·克里格 / 艾米·帕斯卡, Q7 Q& s: J$ c! l0 _; ]
   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普' C3 G& g% x( T% ~9 C3 A& ]7 x
   
4 Y5 _" }8 C: K$ H   第75届金球奖  (2018)% i, |, N7 Q% j3 A) M9 Y0 w
   电影类最佳剧情片(提名)5 @1 |( [5 u, J- t& N1 x
   电影类最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格, c( u& {. z5 U. ]
   电影类剧情片最佳男主角(提名) 汤姆·克斯6 F4 p2 E! R! G% m- l% u2 B. m, Q
   电影类剧情片最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普
! \" w$ H2 E' x% `( u# J   电影类最佳编剧(提名) 乔希·辛格 / 丽兹·娜
% i) w8 ^/ B7 i2 n# \   电影类最佳原创配乐(提名) 约翰·威廉姆斯) N& W' Z, f$ t; {8 @! V5 c
   2 B. X8 k. o4 Q9 L! B
   第29届美国制片人工会奖  (2018)
( Q1 [& O1 t, `+ V1 S   最佳电影制片人奖(提名)
" {0 M& u" d7 _/ b; ^. M! [- z7 Z   
) W2 v& r! ]0 v. {/ I9 W8 q   第68届美国剪辑工会奖  (2018)* y. c% L+ K0 n
   剧情片最佳剪辑(提名) 迈克·卡恩 / 莎拉·布罗沙
$ V- ~2 x) h1 p: n   
# E8 ~5 b' }: z. ]3 E( S  b   第22届美国艺术指导工会奖  (2018)
' b" D$ _- I0 F6 t3 O. g   电影奖最佳历史电影艺术指导(提名)
% @, D6 x' W: x. z0 ?2 m   3 r9 W0 p9 u6 P3 ?/ @# e
   第89届美国国家评论协会奖  (2017)
- X$ c# C2 {7 J( V/ [* b2 V   最佳影片 史蒂文·斯皮伯格" _, m/ m1 N& V  _+ Y  U
   最佳男主角 汤姆·克斯
7 R$ P0 X* H1 g, k: [   最佳女主角 梅丽·斯特里普- h7 D# R3 p4 g8 |) O1 W8 [. R
   9 i2 N: y; l' z
   第23届美国评论家选择电影奖  (2018): v% r4 N) U( N% }8 s- s$ q
   最佳影片(提名)& P. [2 l* [$ M" r8 z6 A! [- c
   最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格
* m$ d0 P, x5 u# ?2 a# ?; ^. A$ _$ `; c   最佳男主角(提名) 汤姆·克斯
; w& Y( R( y* j6 _3 @0 `4 C" D) K   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普
8 R& `' r/ {  E3 O6 g' n   最佳群戏(提名)/ @$ ]' q- ^2 @! y
   最佳原创剧本(提名) 丽兹·娜
) B" b4 o  d  k/ A" ]   最佳剪辑(提名)' M9 @5 {6 c3 _, s" U* I
   最佳配乐(提名)
# ?5 X7 I3 p4 s+ H5 q6 z+ [   8 a0 N; n+ d1 u0 K2 \
   第18届美国电影学会奖  (2017)
- @) b; F$ W4 `$ g9 w   年度佳片
. T& s7 V/ V, p7 b   2 x. K* T+ l6 U. }; j/ y9 I
   第52届美国国家影评人协会奖  (2018)
# e" A) V3 P4 z( N5 ]0 q( f# l   最佳男配角(提名) 迈克·斯图巴% y' J8 n4 s" _* \
   
9 [+ L& o4 m; d  q% {, m   第16届华盛顿影评人协会奖  (2017)' C" M) [3 R4 D! M7 k
   华盛顿特区最佳写照2 h: w9 K5 t: V, M4 R
   ; G" D; V/ {/ E4 J
   第4届豆瓣电影年度榜单  (2017)% i- ]6 B' R0 O6 O
   2017-2018北美颁奖季热门佳片(提名)
1 R" {3 l: |4 n! x5 N: n
  p/ m0 |/ ^$ |% I2 x$ a8 G; ^+ f
  {% T# l# q- b1 }( tVideo' z% a% J4 Q" d1 @
ID ......................................: 1/ e. L! I2 p$ V0 a7 B* h" v" Q
Format ..................................: HEVC
. `1 B4 n1 b* c) Z! N; n" bFormat/Info ............................ : High Efficiency Video Coding+ P  h/ a, [7 P
Format profile ..........................: Main 10@L5.1@High
+ d* |+ m1 u! t1 t" ?+ @$ _Codec ID ................................: V_MPEGH/ISO/HEVC
9 _7 l) \4 j& ]* }0 ^9 B5 g4 R6 v6 iDuration ................................: 1 h 55 min
. Q. z  L, H# e  E% V1 yBit rate ................................: 61.6 Mb/s8 ]2 F, [& m% q8 g( k9 j
Width .................................. : 3 840 pixels+ q) W& G# V3 {6 z* k& y) N7 A5 {, }% o
Height ..................................: 2 160 pixels, I) F/ [+ E7 Q' X. {' z" R9 w% ~5 u
Display aspect ratio ....................: 16:9
* v2 e" ?: {5 W2 pFrame rate mode ........................ : Constant1 e2 Y0 v: F' Q. P' a0 _
Frame rate ..............................: 23.976 (24000/1001) FPS4 Z8 @5 l6 O% I2 [' z. P" ]
Color space ............................ : YUV; Y- d7 w. U8 ^) `( _
Chroma subsampling ......................: 4:2:0 (Type 2)4 p  X$ w1 x' M- p* z& M1 y: `
Bit depth .............................. : 10 bits
9 m  S( K1 A0 u* M/ W- zBits/(Pixel*Frame) ......................: 0.3102 e* P9 U% [& g) q- L1 h$ v8 t
Stream size ............................ : 49.9 GiB (91%)8 G! `! e2 W  {: ?
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT/ K3 Q* p  Y0 T+ x# T: ]% O$ y
Writing library ........................ : ATEME Titan File 3.8.13 (4.8.13.0) ....
( _8 g$ ~' r0 J* q- ^Default ................................ : Yes) H6 i/ [- L9 T1 g. y% g4 V, C
Forced ..................................: No! n/ h; G( a' m8 m+ s- K
Color range ............................ : Limited+ G  y- K+ V) t9 i
Color primaries ........................ : BT.2020
/ t. |5 s1 I( M8 T, A9 t3 M7 VTransfer characteristics ................: PQ% d( c% F( I; x9 ~
Matrix coefficients .................... : BT.2020 non-constant7 l* T) a2 O& J0 N  }* d9 X
Mastering display color primaries ...... : Display P3/ L6 O$ S& E4 z0 ?4 X* K0 V! l( E
Mastering display luminance ............ : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2) \0 F  |5 p9 z$ U& G

: |% X0 P) }0 [Audio #1" c. E$ l9 o( W% p3 j
ID ......................................: 2
# v5 h0 p# l# E; d8 Y5 NFormat ..................................: DTS
& `5 |# `1 |" V% k2 J8 g% \. dFormat/Info ............................ : Digital Theater Systems
" N" o7 f1 E" H) L; T4 zFormat profile ..........................: MA / ES Matrix / Core- X& c6 X6 H6 u+ g% M( e9 I
Codec ID ................................: A_DTS7 t/ n7 a  o. x7 J. r. i! M5 f! V
Duration ................................: 1 h 55 min4 z" \3 Q$ t5 a' X! ^* j
Bit rate mode .......................... : Variable / Constant / Constant( N0 t6 w1 y: q7 i- z1 ?
Bit rate ................................: 4 551 kb/s / 1 509 kb/s / 1 509 kb/s3 x* o2 Y  T8 D8 h$ K
Channel(s) ..............................: 8 channels / 7 channels / 6 channels  H2 G3 y8 ^/ U3 O
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
5 a2 h) i. |/ x% @0 J* @3 hSampling rate .......................... : 48.0 kHz
9 n2 [9 {! o; l% X6 \+ E# \$ p4 KFrame rate ..............................: 93.750 FPS (512 SPF)5 n- r' i0 ]' [, S" r" H
Bit depth .............................. : 24 bits
" Q6 D' H- X% UCompression mode ........................: Lossless / Lossy / Lossy2 t' B0 A2 t# _, ?3 P
Stream size ............................ : 3.69 GiB (7%)
0 v+ S" H0 t6 \Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT4 t9 S" C2 b5 a. B0 C
Language ................................: English! u- C) Z% U( N9 L
Default ................................ : Yes: X# ~0 |# p0 X4 {" c+ z' A
Forced ..................................: No
7 y9 A( u" T# r* {6 ?0 s, u& K. |- h! y0 z8 N/ |  i! a
Audio #2
) t8 a1 z6 z3 g- w5 w& }+ G0 xID ......................................: 3
, \6 ~/ r& D9 qFormat ..................................: AC-3
2 o( }4 h- }7 X( O: m5 G* @Format/Info ............................ : Audio Coding 3
: |+ V1 T; ?( f) P; r( \Codec ID ................................: A_AC3
1 O7 Y- j# ]0 t# g9 B- [  cDuration ................................: 1 h 55 min
0 K! @. L6 e: V2 m, yBit rate mode .......................... : Constant
+ o  W% a) O( NBit rate ................................: 448 kb/s! T# n& x1 v: Q) I4 U5 `
Channel(s) ..............................: 6 channels
: u$ e7 W5 S7 M; C7 jChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
$ \/ Q8 G1 y+ {9 J- QSampling rate .......................... : 48.0 kHz1 a5 `7 u1 E& [% o
Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)
" Q& R9 L2 p( w9 B) o' S7 c8 DBit depth .............................. : 16 bits! H8 a8 M7 Y; e8 C% {' ~) J& B
Compression mode ........................: Lossy
3 f1 w% p+ x, t  I; D7 E1 H3 ^5 }Stream size ............................ : 372 MiB (1%)- z$ [* K) Y# H& ~4 b
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
( y8 N% B( c2 a1 y& iLanguage ................................: English
0 i5 ]7 D' s% QService kind ............................: Complete Main: Z% a8 d' D2 m
Default ................................ : No& x+ |7 u) H1 q0 r. p; x
Forced ..................................: No, b4 k* l* ]! y) m" [! M9 i

# V! D) S7 w( X; cAudio #35 F* F: P+ E* T% g& L: K' k
ID ......................................: 4# K' r* Q+ ]( b9 g
Format ..................................: AC-3
  |2 R8 P+ k( a' A" |* M' ]& JFormat/Info ............................ : Audio Coding 3
4 p0 y) g# s2 |* \9 a% |Codec ID ................................: A_AC3
5 }: ?: w) A( j, j, Y  E+ l1 NDuration ................................: 1 h 55 min
3 [1 Q* \! W/ h$ m0 _4 ^Bit rate mode .......................... : Constant
4 E# t5 }0 v$ `/ d7 ~0 H$ qBit rate ................................: 448 kb/s2 o- Q. H% \" {# Q6 @
Channel(s) ..............................: 6 channels
: _+ }  I& r7 m9 `' h. h$ o: `Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
/ n3 v$ m8 M; rSampling rate .......................... : 48.0 kHz
: B0 t6 J8 |- z4 ^Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)
$ p) v4 b+ \. J5 U7 f0 R4 ~Bit depth .............................. : 16 bits% b0 P5 T! u5 n* B9 y* {2 I
Compression mode ........................: Lossy  ^3 S; D# J- d" B* x( `$ s
Stream size ............................ : 372 MiB (1%)+ Y5 O$ [, g- G& H( o
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT/ T0 W- ]" ^( A% M8 `: Z# N) Q% X
Language ................................: Spanish
. Y; M3 R) Q! R( J. ]Service kind ............................: Complete Main
* D; n  }/ g. p- H# D7 P$ bDefault ................................ : No
/ N' L- a4 @; [- _+ `Forced ..................................: No4 t' M0 \" h9 \$ j
9 ]4 Y8 Q' C- {5 p
Audio #4  F( K/ _$ Y  Q' k; @
ID ......................................: 5
! B5 V' t/ }9 V1 O  B( ?Format ..................................: AC-3
0 I' V/ D% N( }% N3 YFormat/Info ............................ : Audio Coding 3
0 _' f0 d0 ]3 D% U5 g. VCodec ID ................................: A_AC3) E6 w9 d6 u! F3 p, v. a
Duration ................................: 1 h 55 min* l$ L3 V: \# D1 t: U6 O
Bit rate mode .......................... : Constant
* }, J/ z  E6 p! Z& w5 QBit rate ................................: 448 kb/s
! Z0 M6 z. T+ D& \" fChannel(s) ..............................: 6 channels+ m4 d9 ^7 o4 P
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE* T/ S9 O: I1 F6 r6 G5 }( f" U
Sampling rate .......................... : 48.0 kHz% i! V; V' R" i* d. ^: l! u
Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF): R$ v1 E) l$ o" q# b5 R
Bit depth .............................. : 16 bits  E) ?$ J8 H5 V
Compression mode ........................: Lossy1 `' c2 K( j' I3 m% ~( f. @
Stream size ............................ : 372 MiB (1%)
! r5 V( T3 t. |$ fTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT1 ~( D) r- [9 u5 p# g
Language ................................: French
* j/ _0 e6 U  ~6 R- ?1 Z, ^% jService kind ............................: Complete Main' H6 y5 {5 P3 L, S# o) u; m
Default ................................ : No
4 @& ], ]2 \7 w! l( OForced ..................................: No
; h- c7 J' E' @/ x. y: e
+ E  K3 d0 d' r9 i' k% c( ]; nText #19 B" Z! v5 E# Z2 t2 ^8 \# I9 N
ID ......................................: 6# O* `" @6 `3 P1 U$ K! e
Format ..................................: PGS
7 u0 x& K5 ?( \6 k: h" |( q0 O4 }  t0 O. WMuxing mode ............................ : zlib' s! s: p+ L# K9 U
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
, L% h' s) v2 N5 oCodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. [- v. r  p# x/ n. r; m& D
Duration ................................: 1 h 48 min
% d$ k) s8 _/ ^0 V) jBit rate ................................: 59.1 kb/s% @5 ]: I/ g* B) `! T9 o2 J
Count of elements ...................... : 4568
+ H6 R' t& j5 bStream size ............................ : 45.9 MiB (0%)
4 q  H1 G; n# b' T0 sTitle .................................. : English-PGS
& f% g* X4 K' v8 V% E* E: H7 KLanguage ................................: English
' V3 {2 S- T, G) P" sDefault ................................ : Yes
0 P. u# W+ p4 O: jForced ..................................: No1 N; Y5 @6 X4 l+ S5 d
  a" g' b" k  F
Text #2* A2 ~; x! ^- E, m- z4 f
ID ......................................: 7$ I$ V6 S( L4 k+ b4 g8 C+ o4 k" S
Format ..................................: PGS3 B1 A( `& `. T  q
Muxing mode ............................ : zlib; E' o% ~' J0 j& ]5 x
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
3 v5 Q# \; R2 M( _# lCodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: |( ?6 T8 Y* G" b( R
Duration ................................: 1 h 54 min- b/ z8 b6 h  [; l2 _  Y
Bit rate ................................: 40.8 kb/s; ?( H) k1 O7 V6 R
Count of elements ...................... : 3618' H2 R2 T# T) G( q$ D% Z
Stream size ............................ : 33.6 MiB (0%)
* X" F) y8 s: |. e8 BTitle .................................. : French-PGS  y4 Z) p1 M9 X) ^. U4 s5 M
Language ................................: French
+ B/ c1 E6 ]! mDefault ................................ : No. ~! E! X2 n+ }; {
Forced ..................................: No/ M$ W% V4 q8 H4 x/ z3 b' l

' [% U+ y- U# p5 Q  ]Text #32 n% o6 H8 e: Y5 A* R
ID ......................................: 8
& Z5 E2 s( q9 z, o5 J, P9 oFormat ..................................: PGS
( h- d3 S7 Z. JMuxing mode ............................ : zlib
+ v$ @) L5 W" g- OCodec ID ................................: S_HDMV/PGS
) n+ V# X, r1 ICodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ S5 P$ c; ^" q& X& \$ l$ K8 R; ]
Duration ................................: 1 h 54 min6 b7 e% e; Z7 M' c/ C  v
Bit rate ................................: 46.5 kb/s
2 ^% j7 D3 H7 m6 Y: ?Count of elements ...................... : 3606! E, o6 O& E) V# C; ^% K3 F
Stream size ............................ : 38.3 MiB (0%)
$ v6 e9 S* C1 R  a  h) S* uTitle .................................. : Spanish-PGS
- P1 Z5 j# @8 H9 \Language ................................: Spanish# C/ R" {6 m. r$ k, y
Default ................................ : No% q. X: I: i7 n& ?0 p
Forced ..................................: No: l0 p# `) g( U* s" r: t: O" O
3 ?' Q. g" E: N* B- o& r
Menu
: z5 \, L- x# u( d" g# k00:00:00.000 ............................: en:Chapter 1# s! i) n4 @6 s, y2 q3 o
00:05:01.926 ............................: en:Chapter 2, M) Z- t  W+ q) T8 |
00:10:08.733 ............................: en:Chapter 3
0 d7 H# \- M9 L" c00:12:32.793 ............................: en:Chapter 48 v  m5 ^! H: b7 C7 @
00:16:22.398 ............................: en:Chapter 5
* l0 o. _# L. V/ O5 E00:19:19.616 ............................: en:Chapter 6
3 E" _" R: Q6 a) Y9 c3 R0 Q00:24:53.325 ............................: en:Chapter 7
) U5 r# Z! Q, R* F2 M00:30:23.988 ............................: en:Chapter 8
) s" G7 a; `8 R1 c& z* Z00:34:51.672 ............................: en:Chapter 9
( }6 o3 N9 z3 D5 A/ j00:39:08.679 ............................: en:Chapter 10' U0 j0 A2 V' _3 u+ y1 p
00:43:25.811 ............................: en:Chapter 11( r/ M  q- G2 f4 x6 k- i
00:48:20.564 ............................: en:Chapter 12+ F4 S. n7 R0 i# M' t) P* ^
00:54:38.692 ............................: en:Chapter 13
* S5 D5 `2 H- a4 p. G$ P; K0 |00:59:39.784 ............................: en:Chapter 14! V8 ]) x+ S" P, s
01:03:49.116 ............................: en:Chapter 15
. s5 k( S7 x% f$ H01:09:59.570 ............................: en:Chapter 16- T1 u* I/ ~% R, L; h% i$ J1 |
01:14:04.857 ............................: en:Chapter 174 c4 c3 E7 M$ i; r! [9 H
01:20:20.273 ............................: en:Chapter 18  J0 N) m6 z* n+ K* u' {! y6 T; u4 d
01:24:30.732 ............................: en:Chapter 19
5 K% w& a. ~( g01:30:22.667 ............................: en:Chapter 20
) l$ x% e+ ]7 [% \% t+ J# X3 k0 k  _01:35:23.759 ............................: en:Chapter 21
3 s- V% B$ D' ?2 O3 x$ x0 Y01:38:46.545 ............................: en:Chapter 22) c4 A, I$ H4 H5 Q" ~
01:43:07.723 ............................: en:Chapter 23
! U1 K! T  Y8 e01:49:27.852 ............................: en:Chapter 24
* e! V4 R9 k; Z( f
: ~" u# h" v4 @
5 l: [, ?- d+ Y* J8 T3 k# f

華盛頓郵報. MKV.torrent

137.23 KB, 下載次數: 988

尚未簽到

發表於 2018-4-16 19:20:14 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-17 02:52:05 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-4-17 11:46:27 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-18 03:36:22 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 06:22:18 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 09:12:19 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 16:51:47 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 13:41:19 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 16:14:20 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部