WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:22581 回復:22 發表於 前天 16:14
本主題由 212love 於 6 天前 解除高亮
累計簽到︰1328 天
連續簽到︰1 天
發表於 2018-4-16 19:19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

華盛頓郵報 The.Post, .2017.[MKV/54.68] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 曆史 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg " K* L( t1 m; A  ]

* }! d+ P2 t) L& e) n- m⊙译名 华盛顿邮报/战云密报(港)/邮报:密战(台)/邮报/The Papers
3 h1 _- J5 a: e- a" Y6 q⊙原名 The Post
) v4 q- y& W4 d+ D# g0 y⊙年代 2017/ T0 |7 C" A: P7 E* S
⊙产地 美国/英国
7 D+ F  A8 ?7 K9 Z/ Q; r: ~0 i+ y⊙类别 剧情/惊悚/传记/历史
: M. ]5 }# t0 Z9 P% L6 x⊙语言 英语3 {3 F' I; t3 V; q2 Y. [- s
⊙上映 2017-12-22(美国点映)/2018-01-12(美国)5 S8 z2 X4 P! X" s
⊙片长 116分钟
1 Y/ f3 E# I8 f5 {⊙评分 7.2/10 from 60,339 users8 r$ I  N. Q4 a% x4 j1 P
⊙链接 IMDb Movies Page Jump
( }2 R3 x$ p: |% }% l⊙豆瓣 8.2/10 from 27,943 users5 c. r" \7 r& i0 Q+ Q0 z7 U
⊙链接 douban Movies Page Jump! @: ]4 k6 _6 e) ^
⊙种子 BTBTT.ME & Welcome to
% @+ A$ q- f! B# z⊙官网 Movies Page Jump
0 p* L; d% @9 v" |* l⊙导演 史蒂文·斯皮伯格 Steven Spielberg: K4 U1 n" ]1 C0 J
⊙贴编 A big tongue dog. F( J3 {( P) J0 S
⊙编剧 丽兹·娜 Liz Hannah' ^! @8 i8 j, H4 V+ g* r% e, R
  乔希·辛格 Josh Singer' |: ^* g9 K* f" H0 y% K! J3 K
⊙主演 梅丽·斯特里普 Meryl Streep
9 G5 i2 U# f# G5 J( h$ R& ~  汤姆·克斯 Tom Hanks
- v6 u3 i' f% Y8 K' I  莎拉·保罗森 Sarah Paulson
6 ~( e7 |* N9 |. ^  鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk
* e) H  A5 _" X1 W% A) E⎠⎠ ⎝⎝  崔西·莱茨 Tracy Letts7 d7 L2 |- ?1 T$ u! G9 X
⎠⎠ ⎝⎝  布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford
2 V. c4 L( t7 X⎠⎠ ⎝⎝  布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood0 ?: W8 s) Y% ^' K* V% i1 z, u
⎠⎠ ⎝⎝  马修·瑞斯 Matthew Rhys
& \2 D  r8 P( \* I4 k. J: ~⎠⎠ ⎝⎝  爱丽森·布里 Alison Brie
) @0 n/ \( [& K7 [4 p$ ?. K& E0 F⎠⎠ ⎝⎝  凯莉·库恩 Carrie Coon8 ~$ \4 g" _, y1 {5 {
⎠⎠ ⎝⎝  杰西·普莱蒙 Jesse Plemons
  U/ b9 C, H" [/ T4 z* H2 F* F⎠⎠ ⎝⎝  大卫·克罗斯 David Cross
- _3 G% J, Z; P/ V% `⎠⎠ ⎝⎝  扎克·伍兹 Zach Woods
" g* j( [! Y! Y9 @" R: z. O⎠⎠ ⎝⎝  帕特·希利 Pat Healy4 X, C; ?: f( \, X4 I) k. a( X, Q
⎠⎠ ⎝⎝  约翰·鲁 John Rue
7 K; {- V: M7 k  E# n" c⎠⎠ ⎝⎝  里克·霍姆斯 Rick Holmes5 Y7 G& M$ w4 j0 U. v
⎠⎠ ⎝⎝  菲利普·卡斯诺夫 Philip Casnoff
8 E: Y( |1 V+ R6 t3 s3 n8 [1 E⎠⎠ ⎝⎝  杰茜·缪勒 Jessie Mueller" F: Z8 D3 e8 E& k/ @6 X
⎠⎠ ⎝⎝  斯塔克·桑德斯 Stark Sands' j7 t5 q4 A1 h6 ~8 ~
⎠⎠ ⎝⎝  迈克·西里·克赖顿 Michael Cyril Creighton
$ {$ L$ _8 j, n. M4 T8 t⎠⎠ ⎝⎝  威·丹顿 Will Denton9 q; j% v3 Z+ t. {* P  c# `
⎠⎠ ⎝⎝  迪德丽·罗夫乔 Deirdre Lovejoy" i3 Y! C* ]& x: K! F; F, a1 @
⎠⎠ ⎝⎝  迈克·斯图巴 Michael Stuhlbarg
$ I* W# f; M( f+ |$ [7 \8 d  S% D! C# j1 f
  ⊙标签 美国 | 真实事件改编 | 政治 | 新闻 | 剧情 | 传记 | 历史 | 2017/ r  @$ @& K  \; L8 L
; Y6 @& \' v# [3 T6 z" h1 f
  ⊙简介
0 J5 y" g/ R; k1 t  h; p! Z+ n7 T* _1 ^1 d" C2 _& P* Y7 N
   本片聚焦1971年五角大楼泄密事件。汤姆·克斯扮演《华盛顿邮报》总编辑本·布拉德利,梅姨扮演发行人凯瑟琳·格雷厄姆。凯瑟琳·格雷厄姆与本·巴格迪坎要赶在《纽约时报》之前揭露一件历经四届美国总统任期、长达三十余年的庞大掩盖事件。这两个人必须消弭他们之间的差异,各自拿他们的事业、甚至人身自由冒险,让长久以来埋藏在黑暗深处的真相重见光明。
! `2 e9 n! l1 s0 Z0 l9 m) h- J0 ?  n+ {8 @, V: t( O2 [$ W" |
  ⊙获奖& |% C! Z, Q7 ]- ]

! k& Y% w- G( r* X3 Q, W# o   第90届奥斯卡金像奖  (2018)
/ w# J( `0 R- j. j1 T   最佳影片(提名) 史蒂文·斯皮伯格 / 克里斯蒂·麦克斯科·克里格 / 艾米·帕斯卡' Y8 M" {, @3 P9 U3 b* ^8 h
   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普
: v9 m% |6 u5 t; q   
$ k8 e+ P6 M6 w% h" ^   第75届金球奖  (2018)4 }! w. q' o9 K8 I  R% p
   电影类最佳剧情片(提名)
9 u. A2 Z% u% N' ]4 ]% Q   电影类最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格3 g, v3 W4 ]# s" j; ?
   电影类剧情片最佳男主角(提名) 汤姆·克斯! P" r; l8 G" Z+ T, ~0 D1 T
   电影类剧情片最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普
5 V/ S0 M/ Y# q9 h" C   电影类最佳编剧(提名) 乔希·辛格 / 丽兹·娜
& R. O5 U3 j0 O5 a$ N: G5 p   电影类最佳原创配乐(提名) 约翰·威廉姆斯
5 `0 a4 V1 ]% i8 u( M0 F1 V   
% d5 g# z# ]0 R# {8 q. e% X6 R   第29届美国制片人工会奖  (2018)
& f0 T* W- j; O7 v: I% N   最佳电影制片人奖(提名)
: {! _$ n# p# ]  z0 Z% z5 Q: W   - G, Z# K5 O" B
   第68届美国剪辑工会奖  (2018)
: b* ^1 F* p) v! _& ^   剧情片最佳剪辑(提名) 迈克·卡恩 / 莎拉·布罗沙& k' R3 j4 {3 b- d! o
   
- \' Z, l) R2 S0 U   第22届美国艺术指导工会奖  (2018)
1 k; \3 @( R' ?   电影奖最佳历史电影艺术指导(提名)- e; _3 o4 w# v/ g) r& |  o$ s
   
. k4 b2 d" `2 U$ B; n6 M2 W' r   第89届美国国家评论协会奖  (2017)5 N/ W4 U& O  V' q& J3 {& m
   最佳影片 史蒂文·斯皮伯格' `7 W  `) t7 t( ^
   最佳男主角 汤姆·克斯& a- S6 {! V' ^) x, V
   最佳女主角 梅丽·斯特里普
* D1 a, Z4 m$ ?4 x0 D1 `   : d& T' y- g0 F5 k- v$ Z% ?
   第23届美国评论家选择电影奖  (2018)
6 s6 J# t3 K; U; G   最佳影片(提名)% S; E5 x0 X3 H7 C
   最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格  E" y' ~/ J$ ]7 B* T6 S
   最佳男主角(提名) 汤姆·克斯
) ~1 J! B1 H" I- _% y   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普
9 o9 y1 f2 L5 M& C   最佳群戏(提名)+ g5 U7 a, A: C' q( S# T
   最佳原创剧本(提名) 丽兹·娜
+ {0 @, L& E/ H4 E; I* F   最佳剪辑(提名)9 J+ Z' m9 ]+ J
   最佳配乐(提名)
0 i8 q+ I9 Q7 [& q8 `2 \     c" l, p  [, G, `: L: z  u
   第18届美国电影学会奖  (2017)
. P1 t& t& f; D( u7 E8 T9 P   年度佳片9 _/ Q; F! B$ L/ U
   
. k$ ]6 X; k/ c$ h8 |) _   第52届美国国家影评人协会奖  (2018)3 ]3 {  L1 F/ y( Q
   最佳男配角(提名) 迈克·斯图巴' B* c# Z. G3 l* ~5 {
   
* f: I; w' s, s% C- W   第16届华盛顿影评人协会奖  (2017)
6 L4 {9 X2 k- l/ d, @" u   华盛顿特区最佳写照
6 U) P- W9 J; g: f   
! U8 X1 I! U6 T3 l6 |/ ]   第4届豆瓣电影年度榜单  (2017)
# x9 G' V3 h) v9 y   2017-2018北美颁奖季热门佳片(提名)
' d+ p0 S# D5 C/ _
4 m! ^: I# Z' f
, d+ E: N: S% U$ F/ g, d) P1 _Video* A3 p6 t) N( k
ID ......................................: 1
0 r  O( X( K4 `Format ..................................: HEVC3 M: p8 E/ Z. X1 k3 ~7 h
Format/Info ............................ : High Efficiency Video Coding4 M# h# l' ~0 w1 e* y
Format profile ..........................: Main 10@L5.1@High
" v& v6 s0 u9 U: ~) d. d; f7 @Codec ID ................................: V_MPEGH/ISO/HEVC
# H& M6 s+ X- J! x+ R8 lDuration ................................: 1 h 55 min- v" z2 g8 M& f9 @  W; ?
Bit rate ................................: 61.6 Mb/s) `3 H) j7 Z4 l/ b/ k
Width .................................. : 3 840 pixels
- L, U* d. M4 x% JHeight ..................................: 2 160 pixels
, u  u5 I* n$ s3 YDisplay aspect ratio ....................: 16:9
$ ^' U4 p- V: x2 N* {8 ?# g! L, I8 }/ KFrame rate mode ........................ : Constant
3 z4 |) \+ ^* _* f/ MFrame rate ..............................: 23.976 (24000/1001) FPS
. j8 T( K+ R' q0 [Color space ............................ : YUV
- P' _5 a( Y% j4 `& GChroma subsampling ......................: 4:2:0 (Type 2)- L# s$ }* R$ P. X5 `7 r* W
Bit depth .............................. : 10 bits
5 B: [& d( H' t/ ]. ?, {+ l# g+ kBits/(Pixel*Frame) ......................: 0.3107 j% a/ V5 |( B/ n$ {0 a1 J0 y# |# S0 l
Stream size ............................ : 49.9 GiB (91%)5 O3 f7 E' ~4 b) ?0 O0 h
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT3 c( s; D* z/ S
Writing library ........................ : ATEME Titan File 3.8.13 (4.8.13.0) ....
* R+ l- y, n4 {# }1 v$ ^Default ................................ : Yes
  E- X& H4 q" n$ LForced ..................................: No
( b' y2 d0 B. s; E/ S( PColor range ............................ : Limited
: p& W/ f8 ?" ?/ `! \Color primaries ........................ : BT.2020
. R9 N. m1 M" e: RTransfer characteristics ................: PQ  b  {. `- f8 z, R, V4 k! e! z# q& A
Matrix coefficients .................... : BT.2020 non-constant
, p2 ?+ U5 m% E7 x3 M- oMastering display color primaries ...... : Display P3
3 F) S; [9 D. WMastering display luminance ............ : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m20 H  S! d+ F: f
; R2 i8 f% A" b5 W8 j
Audio #1
. a2 I/ A& H2 A" ^ID ......................................: 2( h) f8 n9 x3 o
Format ..................................: DTS$ n( ?9 x. d& _7 X' {" J( |
Format/Info ............................ : Digital Theater Systems" I& {  o3 h* f: f
Format profile ..........................: MA / ES Matrix / Core
  J9 O, j. V8 C7 ]Codec ID ................................: A_DTS
- T, U+ C( h/ h. `Duration ................................: 1 h 55 min  t0 `$ S0 F' |# j2 W; }
Bit rate mode .......................... : Variable / Constant / Constant
% G5 c) @: N$ i% N1 bBit rate ................................: 4 551 kb/s / 1 509 kb/s / 1 509 kb/s6 W& ~$ i" j/ @5 u( V+ j; w0 W2 r
Channel(s) ..............................: 8 channels / 7 channels / 6 channels
/ N5 T$ i7 P1 }2 Z/ zChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
" p" `" m4 ~& w; ]# E) H$ R( W+ b6 `Sampling rate .......................... : 48.0 kHz) p. }: h! a( a. b9 \; s
Frame rate ..............................: 93.750 FPS (512 SPF)2 a- u- [' s' q5 B7 a4 C
Bit depth .............................. : 24 bits
) p$ y5 F( t* ^* V5 R+ SCompression mode ........................: Lossless / Lossy / Lossy6 g2 C7 d- \, X1 w: w: X
Stream size ............................ : 3.69 GiB (7%)  }$ @5 s  V( y7 T% f; o
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
4 r2 z% m: V, P4 \Language ................................: English
, l" d! R7 q2 O4 h$ v' u8 S- vDefault ................................ : Yes
- M& D; G$ D" c: z% IForced ..................................: No
9 W5 `4 T/ B& r+ k4 u0 }: o) Q3 a: Q% o5 p2 V( D
Audio #2
9 k" V! P& ~$ iID ......................................: 32 `$ A8 }! K# @$ _" b$ R: C7 f
Format ..................................: AC-3, g6 E! W5 y; ^  ~
Format/Info ............................ : Audio Coding 3
, [7 \( C7 s& W+ YCodec ID ................................: A_AC3
; _( U) i2 R, E- }& @6 I% r  WDuration ................................: 1 h 55 min( g/ p; z1 T4 y% h
Bit rate mode .......................... : Constant
4 c7 \2 J( O' x; u  o$ VBit rate ................................: 448 kb/s6 A( N* s, O# a3 s
Channel(s) ..............................: 6 channels
8 @0 @$ B! g7 aChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
) v* Z, o( c( H# n6 P) rSampling rate .......................... : 48.0 kHz* I$ @) }5 N( ^
Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)
8 O& x! r' Z- `' ?/ m! ~& ~  A  oBit depth .............................. : 16 bits, L) ~) W0 M: z* L5 v/ }
Compression mode ........................: Lossy* r/ K- y! \3 |, Q' c
Stream size ............................ : 372 MiB (1%)/ U; @# m& s! o! d' P4 i
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
' P5 x" z% R+ G2 c. ]Language ................................: English
" G0 Q( j" r& }; m# l7 ]. s$ o' xService kind ............................: Complete Main
7 a# b  f3 Z; W1 |9 Y- S. ?Default ................................ : No
! G9 Q  j( X; X- E5 |  oForced ..................................: No
9 m' O8 x, I$ s8 d; R- x3 T$ {/ C5 O9 L/ Y* A6 X$ E4 J, @
Audio #3
! L; l) p; c# U; l2 gID ......................................: 4
$ |( i5 W# L. w2 y" G- {& X  a) _Format ..................................: AC-3
2 ]5 `' L; R+ sFormat/Info ............................ : Audio Coding 35 `* X4 Z9 R/ E9 C9 V* j
Codec ID ................................: A_AC3
1 b& K2 t# z& B  nDuration ................................: 1 h 55 min0 k2 S, w& s# N) c; d6 Q
Bit rate mode .......................... : Constant9 i5 T0 N5 t5 C6 q1 ^
Bit rate ................................: 448 kb/s: F- f) r' Q) g* R1 Q/ H1 U" ]1 ~8 L
Channel(s) ..............................: 6 channels
0 P6 {/ v5 F. l$ qChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
- h8 q5 @. l- [" ?9 [Sampling rate .......................... : 48.0 kHz; M5 F6 u' y. m1 N$ P+ }
Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)
) \- U4 \/ j' h. tBit depth .............................. : 16 bits
0 a1 |  A+ ?4 i/ m" D: a0 A9 D: h5 uCompression mode ........................: Lossy
- r8 y. w6 a* }& BStream size ............................ : 372 MiB (1%)
4 C( h% Z' H% s% Q# O1 u: qTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT" h' Q" @4 Y1 t& |' e6 p
Language ................................: Spanish
, h9 ~- Z3 P! s8 M& q- _4 yService kind ............................: Complete Main
" `8 o8 ?# }, F: M) [$ |9 f- }* \Default ................................ : No% u  m4 s1 v$ J% ?8 ], @; ^7 L2 l
Forced ..................................: No
4 i8 H2 c" O& X! z  A, K7 x! }. a' ]
, R  c& R# [' {) ?Audio #4
# F  d* @  b6 w0 fID ......................................: 5' _4 O6 z8 a, ?5 {* _* R
Format ..................................: AC-3
9 S# ~* d3 t9 N: H. g$ |6 `/ wFormat/Info ............................ : Audio Coding 3
$ p& ~6 d# c4 S" ?, v- G5 yCodec ID ................................: A_AC3- }6 x1 ~3 [% E2 ~2 c+ M4 M' K
Duration ................................: 1 h 55 min
% N% p$ v! z; [% rBit rate mode .......................... : Constant
3 E2 P# z  K9 b3 b" ?5 r5 Z! F+ D" a0 L+ `Bit rate ................................: 448 kb/s0 @4 q0 `5 i) c3 w, ^
Channel(s) ..............................: 6 channels. n0 ]- }3 J, X1 M2 ?7 w' x
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE3 w( n) p9 ~; j% {
Sampling rate .......................... : 48.0 kHz/ M  _" e& @, j! V
Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)
# N/ A5 S) _- p- y, WBit depth .............................. : 16 bits
$ q% y1 i0 y+ ]Compression mode ........................: Lossy/ f* ]$ j" e) x1 R1 n$ k
Stream size ............................ : 372 MiB (1%)
# h$ X% ]4 n/ }Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
$ n# U/ P# R2 o# w$ e+ CLanguage ................................: French% N& g1 h6 ]" q7 y( }; p
Service kind ............................: Complete Main
! j0 }: S. z# E) A7 f  d- kDefault ................................ : No
) C+ i! ]. \7 M$ bForced ..................................: No" G; x* ?) C: d; C7 W

: K8 z( P  T( ]* j) H- b1 SText #1% ^  n2 H; t7 m7 R
ID ......................................: 6
$ s9 D; J- B+ o! ~( a+ I# WFormat ..................................: PGS. z' ~: }+ J7 ~% y# \
Muxing mode ............................ : zlib7 L1 F% g6 x) L( d) t
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
  ~8 Q8 G  a% y- C1 W+ XCodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 y' F+ q3 W0 P4 s& s2 ^2 X! G+ j4 ODuration ................................: 1 h 48 min8 L" p: o$ L' q5 }
Bit rate ................................: 59.1 kb/s9 Y" @( n, B1 `# x. S! |4 ~
Count of elements ...................... : 4568
6 P8 H8 p" L% h& c( R' PStream size ............................ : 45.9 MiB (0%)6 B9 x; V- e5 E# \* w2 n
Title .................................. : English-PGS2 R$ _8 `+ L7 P3 W( P+ d
Language ................................: English. h: h+ }+ d% R' u: Y' E
Default ................................ : Yes
9 z% c- Z4 j, k4 M! @% G! s% {7 _Forced ..................................: No
  u7 q1 g/ r% I2 ]) k
, [8 G! Y* f- _7 eText #2$ S2 c" c9 w" W* U5 N0 |7 r
ID ......................................: 7
( d5 x( ]6 ~) o' M' ^" CFormat ..................................: PGS/ V) H; c% G, W4 W3 E! Z
Muxing mode ............................ : zlib) K$ j& ?" Z+ B0 O# P1 y: U
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS2 ?- T! E, W% ]  O. Y
Codec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' F7 P: b6 p( X, ^1 Q5 c
Duration ................................: 1 h 54 min% q1 \0 r0 ]' U, W" }7 S2 ^0 Y; P
Bit rate ................................: 40.8 kb/s7 j7 S3 n+ b6 d; i" E* `: e) ~, z
Count of elements ...................... : 3618
/ l9 [3 T1 H) @/ c' ~1 x5 wStream size ............................ : 33.6 MiB (0%)
$ L2 E( m) U& V' Q, W0 oTitle .................................. : French-PGS
# {! r) s1 ?, h. p& w0 K8 SLanguage ................................: French6 q6 J9 i! V* }( }: s) s
Default ................................ : No3 a( H5 U/ E- [* G% o* X
Forced ..................................: No
/ h1 Q4 k1 n0 \1 ^2 Y7 L1 O6 R2 n( p3 E
Text #3) Q' X- D, W) s* i
ID ......................................: 8# v( \7 v+ l3 {* X% P$ r
Format ..................................: PGS2 a7 v6 s' C5 p7 t
Muxing mode ............................ : zlib
6 _; k  v& n/ ^Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
, F4 E5 c4 ^  f, D  ECodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# K/ W9 T- ^+ D. D1 p  |Duration ................................: 1 h 54 min
1 l8 E; B; F; T" n4 r  _4 @Bit rate ................................: 46.5 kb/s
3 C, p0 J1 o5 j8 E0 o3 [& J. q; UCount of elements ...................... : 36065 @0 C- C) ^! v4 v3 e
Stream size ............................ : 38.3 MiB (0%)/ K9 ?# B- A3 x- s$ V2 X9 u$ e7 M  C
Title .................................. : Spanish-PGS" s) s7 `  b- J3 E# c
Language ................................: Spanish
$ S: ^3 q; o" R7 n0 uDefault ................................ : No; g# L' T  ^0 _9 _% B/ a
Forced ..................................: No
$ W/ K3 e6 [9 I6 M" e$ L" z+ m9 D1 Y0 Y. ~
Menu
' I! g! |. L+ ^1 u  s  l, O. k1 i2 ~00:00:00.000 ............................: en:Chapter 1
* s6 D0 R' f4 A4 D00:05:01.926 ............................: en:Chapter 2
, V4 _0 ?8 z, M7 Z# [9 {00:10:08.733 ............................: en:Chapter 3
* n/ c# V7 l, J/ h& a0 j( w00:12:32.793 ............................: en:Chapter 4
, x' N( Z& a* Q& F00:16:22.398 ............................: en:Chapter 5
# d8 w$ H2 z$ p$ N8 T00:19:19.616 ............................: en:Chapter 6
; U) U4 [$ g' j% {2 ]! I00:24:53.325 ............................: en:Chapter 7; [4 a; \( g1 K5 C. B
00:30:23.988 ............................: en:Chapter 8
! T% r0 C3 X8 G, ^4 z; a00:34:51.672 ............................: en:Chapter 9# f+ e9 k( c$ R. j! h
00:39:08.679 ............................: en:Chapter 101 p+ H9 I$ i- y  Z7 J, U
00:43:25.811 ............................: en:Chapter 11$ S9 u/ o3 I+ r1 h) l
00:48:20.564 ............................: en:Chapter 12( `8 V3 ?$ I$ `" T# N$ {
00:54:38.692 ............................: en:Chapter 13
' s: k0 p0 F5 \: P00:59:39.784 ............................: en:Chapter 14
- d! d  {+ u& Z* @  o  f: w+ @01:03:49.116 ............................: en:Chapter 15
# ?3 q8 V2 z6 o( p01:09:59.570 ............................: en:Chapter 165 C  q/ i, P, D2 U  e8 W! f
01:14:04.857 ............................: en:Chapter 17
! t9 r" |; P- U01:20:20.273 ............................: en:Chapter 18' x# `3 x# Q- S; y& i9 n) D
01:24:30.732 ............................: en:Chapter 19
# b# f2 N) \" S: b0 t/ `01:30:22.667 ............................: en:Chapter 20
4 L# o+ V1 b2 I* K01:35:23.759 ............................: en:Chapter 21) }" \7 E1 |9 N. @+ \
01:38:46.545 ............................: en:Chapter 22: U4 j) w4 |. b7 d4 t. @  `3 e: W
01:43:07.723 ............................: en:Chapter 23" D) ]# J  ]2 M( n% x/ L4 g
01:49:27.852 ............................: en:Chapter 249 b! y7 G, \6 f" n
' z3 R) ]; `. ~- T( k/ T
8 Q( r/ @7 G0 }) T2 {

華盛頓郵報. MKV.torrent

137.23 KB, 下載次數: 984

尚未簽到

發表於 2018-4-16 19:20:14 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 7 天前 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 前天 13:41 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 前天 16:14 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部