WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:22732 回復:22 發表於 2018-4-22 16:14:20
本主題由 212love 於 2018-4-18 11:15 解除高亮
累計簽到︰1409 天
連續簽到︰6 天
發表於 2018-4-16 19:19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

華盛頓郵報 The.Post, .2017.[MKV/54.68] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 曆史 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg 7 Z6 a  Q8 i: R# F+ b% I% E

0 W0 B. `5 r" v! Y3 b7 p⊙译名 华盛顿邮报/战云密报(港)/邮报:密战(台)/邮报/The Papers, g$ e4 ]- F" d/ |/ u# w
⊙原名 The Post
3 P  Z/ J7 O! c' `6 q. K2 r' V⊙年代 2017
5 [0 V& S% \# K3 O$ `⊙产地 美国/英国
6 v' o) Y* l5 P  e6 q⊙类别 剧情/惊悚/传记/历史
/ G6 Q6 `! {2 j⊙语言 英语; i7 N& v2 q3 K$ X
⊙上映 2017-12-22(美国点映)/2018-01-12(美国)3 j' v8 E7 h3 |7 u
⊙片长 116分钟; U) g3 y: E( w/ w* }4 t
⊙评分 7.2/10 from 60,339 users
+ M+ L# E$ M2 r, ]" S⊙链接 IMDb Movies Page Jump
5 ]. D# Q4 N# f% k8 F% D⊙豆瓣 8.2/10 from 27,943 users
) P+ k) E! b8 `' [⊙链接 douban Movies Page Jump
9 r0 e; z3 g2 o$ ^) z. \6 B3 L⊙种子 BTBTT.ME & Welcome to
, u; ]/ p3 ?8 |$ X$ P* |⊙官网 Movies Page Jump" U5 k" T+ C9 G
⊙导演 史蒂文·斯皮伯格 Steven Spielberg
3 u+ m" k4 f) c! m- y⊙贴编 A big tongue dog) W3 F9 Y) M1 R2 G! l7 a" u' k
⊙编剧 丽兹·娜 Liz Hannah% i+ e& i! y& n; l
  乔希·辛格 Josh Singer
" Z% D+ `0 b4 D4 c- m( `⊙主演 梅丽·斯特里普 Meryl Streep
% h, R, \$ o! x0 ]2 y" z: v  汤姆·克斯 Tom Hanks* b% M6 l- E9 D2 D. W0 c& j4 k: C
  莎拉·保罗森 Sarah Paulson2 {" S2 K+ l" l% `. B4 w
  鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk  }4 _. ~# K$ Z2 |7 L
⎠⎠ ⎝⎝  崔西·莱茨 Tracy Letts( i7 }" e- O8 _) i- o  x
⎠⎠ ⎝⎝  布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford2 S6 }3 I* M8 @& Y+ Y
⎠⎠ ⎝⎝  布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood- M# ?4 j* ?- i
⎠⎠ ⎝⎝  马修·瑞斯 Matthew Rhys) k  q; G: N6 b
⎠⎠ ⎝⎝  爱丽森·布里 Alison Brie
4 x" G; _" r7 t! {⎠⎠ ⎝⎝  凯莉·库恩 Carrie Coon) @7 {+ Z- q' X: a, e& x: v8 a
⎠⎠ ⎝⎝  杰西·普莱蒙 Jesse Plemons0 j8 |- _0 K! J% n+ }
⎠⎠ ⎝⎝  大卫·克罗斯 David Cross3 }. l7 S& u6 G0 X  k0 g% U% n
⎠⎠ ⎝⎝  扎克·伍兹 Zach Woods
- B% V! \5 t# i2 {⎠⎠ ⎝⎝  帕特·希利 Pat Healy# V. E$ Q, i0 i
⎠⎠ ⎝⎝  约翰·鲁 John Rue6 M7 d# X7 A  d0 }
⎠⎠ ⎝⎝  里克·霍姆斯 Rick Holmes9 y; L4 d2 K2 i% [
⎠⎠ ⎝⎝  菲利普·卡斯诺夫 Philip Casnoff
7 O) y0 i$ C8 M0 C0 ~⎠⎠ ⎝⎝  杰茜·缪勒 Jessie Mueller
3 P; p2 B9 S6 I6 n0 m- V( ?⎠⎠ ⎝⎝  斯塔克·桑德斯 Stark Sands
, k8 R! c$ Q* P. P5 p: [5 L⎠⎠ ⎝⎝  迈克·西里·克赖顿 Michael Cyril Creighton
2 p+ |, z4 s4 y* F3 y, V⎠⎠ ⎝⎝  威·丹顿 Will Denton
  R# X* {1 O7 h# R3 B1 ~8 ^% S' J" V⎠⎠ ⎝⎝  迪德丽·罗夫乔 Deirdre Lovejoy9 N$ l) K! }( e* a
⎠⎠ ⎝⎝  迈克·斯图巴 Michael Stuhlbarg9 D6 {$ S  Y+ a8 o8 f7 M) m6 K+ A

3 }4 W' y; g% _  ⊙标签 美国 | 真实事件改编 | 政治 | 新闻 | 剧情 | 传记 | 历史 | 2017
+ s9 \' f% b5 f' J5 |$ `& ~: n# R& v; u
  ⊙简介' C: l5 X6 p: w- G: c: S3 W6 m

+ g" N$ ]3 d( s$ s. ~' c: |   本片聚焦1971年五角大楼泄密事件。汤姆·克斯扮演《华盛顿邮报》总编辑本·布拉德利,梅姨扮演发行人凯瑟琳·格雷厄姆。凯瑟琳·格雷厄姆与本·巴格迪坎要赶在《纽约时报》之前揭露一件历经四届美国总统任期、长达三十余年的庞大掩盖事件。这两个人必须消弭他们之间的差异,各自拿他们的事业、甚至人身自由冒险,让长久以来埋藏在黑暗深处的真相重见光明。
3 o2 Z- w; W6 O, B9 V0 _
, P$ `  }: v1 [, _* t1 I  ⊙获奖
$ g$ v- T! I" v5 m* D7 ?2 s
3 M: x; A/ n4 R4 \: u   第90届奥斯卡金像奖  (2018)
  x9 x8 _6 R! }9 @   最佳影片(提名) 史蒂文·斯皮伯格 / 克里斯蒂·麦克斯科·克里格 / 艾米·帕斯卡
& u% |, ]( w$ a  \) y6 B" c   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普/ c" o; B9 u9 X* Y# }2 X
   
3 t& p, O2 Z' z* j4 D   第75届金球奖  (2018)! Y6 |) E; J' n
   电影类最佳剧情片(提名)
7 ^; [' m# N% j  }  g* K! W   电影类最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格
! Z8 L! t* N7 c# g   电影类剧情片最佳男主角(提名) 汤姆·克斯& F: Z- _+ G: _) w
   电影类剧情片最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普2 B6 @" B$ R, m
   电影类最佳编剧(提名) 乔希·辛格 / 丽兹·娜# _) K' m  g4 j$ X- f, u
   电影类最佳原创配乐(提名) 约翰·威廉姆斯
/ {7 ?; L6 y3 {   
# H; A( k, E6 a: F0 q   第29届美国制片人工会奖  (2018)) o& `6 f" P  X& r& X( r
   最佳电影制片人奖(提名)
& C( }# u3 q4 v. i   , M6 Z4 N  e5 F. x( e1 U& {
   第68届美国剪辑工会奖  (2018)
2 v3 i7 u+ @, |, E4 W5 ^. m0 N   剧情片最佳剪辑(提名) 迈克·卡恩 / 莎拉·布罗沙
" n; a9 w+ ?: |5 t. j1 `   
) `+ [# A6 e: J# e* \2 Y/ K   第22届美国艺术指导工会奖  (2018)
9 U' q. V: {/ w   电影奖最佳历史电影艺术指导(提名)
, @  o. x3 f1 ]5 ^! K& ~" G   
/ Z; `. {! i# k: m6 @   第89届美国国家评论协会奖  (2017)! e7 r6 a* |$ C
   最佳影片 史蒂文·斯皮伯格7 K: v; r1 E8 N, K) S8 t
   最佳男主角 汤姆·克斯
7 r- W( W1 c6 \& }7 e6 T) y   最佳女主角 梅丽·斯特里普
4 V4 ~% A- R6 M2 G   
) q) `- D& X' q7 e   第23届美国评论家选择电影奖  (2018)
& s% T; U, j6 y# o( A: z   最佳影片(提名)
( p; C4 N) N6 |6 d   最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格
  k$ Y: m4 _6 g   最佳男主角(提名) 汤姆·克斯
9 Q4 W8 w( Y9 d$ D, O5 B   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普- t+ Q1 _9 K2 o% p
   最佳群戏(提名)
1 `0 g7 Q/ U; t6 t. ^" ^, O& t8 y   最佳原创剧本(提名) 丽兹·娜
" ]& B# x/ J( Q2 p4 M4 f/ @% {: R   最佳剪辑(提名)
  k% X1 w4 A. K, F- |. O   最佳配乐(提名)
2 ?6 ^8 K( w. j" h" ^$ |% h% U   
4 p6 q# E0 m9 {+ m2 w   第18届美国电影学会奖  (2017)
; ^: [- c2 i# Q   年度佳片
4 `" k( |- o8 [8 U0 t5 Q' x   4 M: Q. A" r. G9 }/ M+ ?; T6 K
   第52届美国国家影评人协会奖  (2018)
" ]/ j. b2 \9 N. e* A. u% ]   最佳男配角(提名) 迈克·斯图巴
/ @0 y& X7 s8 P: }' e" S3 }) d   
, _6 z4 ]2 g0 d/ ~% M   第16届华盛顿影评人协会奖  (2017)
' Z" R  H' [9 u$ _4 C' U   华盛顿特区最佳写照% V$ Z$ v  F1 B' o- Y
   
4 F. s  w2 q8 E+ Q   第4届豆瓣电影年度榜单  (2017)
$ M/ \: l2 g# a3 d5 ^; v; r, f   2017-2018北美颁奖季热门佳片(提名)' U, X7 _  O& G6 G
2 r4 L- P  e4 Z

9 L& E1 ?2 S6 ~- Q. C% Y! @9 jVideo" S. D+ @3 {3 d- ~  x
ID ......................................: 1
0 m) x# i5 K5 |7 I$ H" a, L* n* h! CFormat ..................................: HEVC3 N  |/ Q8 k8 [' G  k9 w
Format/Info ............................ : High Efficiency Video Coding
% ?  @! N/ M7 Q  VFormat profile ..........................: Main 10@L5.1@High# W- K1 m( \! E5 \
Codec ID ................................: V_MPEGH/ISO/HEVC" h7 @6 k/ t% M7 t
Duration ................................: 1 h 55 min. i! j( R7 a  Z" B$ O! n
Bit rate ................................: 61.6 Mb/s' \: g1 Y1 L8 n7 f6 L( V  }
Width .................................. : 3 840 pixels) V& v* h" }3 t: B! {( q. o
Height ..................................: 2 160 pixels
' e8 [, Y3 s: e/ DDisplay aspect ratio ....................: 16:9
1 Y9 d7 g( p! E, i2 FFrame rate mode ........................ : Constant
  h$ u: {9 J9 }9 d$ c" ^4 e: C  zFrame rate ..............................: 23.976 (24000/1001) FPS
+ }; O2 E2 e- e/ I  M8 KColor space ............................ : YUV0 o# n( \" n5 L) u
Chroma subsampling ......................: 4:2:0 (Type 2)
( ^- I5 G3 A$ r: G0 X4 K: b: \' wBit depth .............................. : 10 bits& s, {5 N' b6 }5 X' R2 C% Y' `
Bits/(Pixel*Frame) ......................: 0.310
" z7 w9 c$ N$ Z) ~Stream size ............................ : 49.9 GiB (91%)
  t* Q, c9 Z( I+ F0 fTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
$ O. u' T- @  U" M8 F$ fWriting library ........................ : ATEME Titan File 3.8.13 (4.8.13.0) ....
( J7 f& j5 u- [* SDefault ................................ : Yes
* F* S& w" q( Y6 @* S+ a8 qForced ..................................: No; x6 N4 B8 O* b- p
Color range ............................ : Limited+ Y( H: j! b9 ]7 S) ^
Color primaries ........................ : BT.2020
7 X8 F* e% R; y8 F3 o6 b$ r7 CTransfer characteristics ................: PQ: ^( i/ m  J" M
Matrix coefficients .................... : BT.2020 non-constant
0 B0 c- O4 X2 m# ~0 i9 ?$ bMastering display color primaries ...... : Display P3
- I% Z+ J7 f: @/ |Mastering display luminance ............ : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m23 C# R, ~5 q7 f+ C. s$ u

# x' \5 p/ O. [2 S3 Q' V- {, AAudio #1- W5 R- h: k6 E4 k
ID ......................................: 2
5 T: ]  W# }( {" H8 @& f6 r" AFormat ..................................: DTS
7 H$ K) Y# k) W, X; k) u, \Format/Info ............................ : Digital Theater Systems
* m& H. O( I% L. U2 _5 ^Format profile ..........................: MA / ES Matrix / Core( m3 P2 i( R+ C, w0 M
Codec ID ................................: A_DTS
; s. Y! b3 b* vDuration ................................: 1 h 55 min
& M& W; D2 E4 P0 }$ t3 n! HBit rate mode .......................... : Variable / Constant / Constant
/ r/ h+ F- ]+ z: g7 yBit rate ................................: 4 551 kb/s / 1 509 kb/s / 1 509 kb/s
. p0 y8 `5 A0 gChannel(s) ..............................: 8 channels / 7 channels / 6 channels
( d, L& X. c# U# t7 `& u2 XChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
8 \0 L: N/ p5 v' r! K( W; t% P0 }) OSampling rate .......................... : 48.0 kHz
( D6 r7 k$ Q$ U1 {7 V% wFrame rate ..............................: 93.750 FPS (512 SPF)4 s$ j  l; k9 d- U; o
Bit depth .............................. : 24 bits. H) w  a$ o, S' }5 v
Compression mode ........................: Lossless / Lossy / Lossy; ^, N! a  Z' g# Y# S9 y
Stream size ............................ : 3.69 GiB (7%)
6 w: c/ b2 b: N* t& ^4 M/ J) Y7 I6 jTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT7 u% q+ z  o  S; w- W
Language ................................: English
0 u$ |6 W' ]6 p6 [: JDefault ................................ : Yes. E' j, {2 T& a, I8 P8 h
Forced ..................................: No
) y6 c$ ]: S; h6 m9 n) h9 c/ X  j3 y; W. f& z, G; H/ }. v1 @
Audio #2
) k3 d% ]5 _6 A) m& ]7 ^+ NID ......................................: 3* R; B+ B0 G( }) T. K
Format ..................................: AC-39 I& e  u, t* g' B6 X6 C2 n
Format/Info ............................ : Audio Coding 3+ s- |9 C& t( T6 d) p7 Z
Codec ID ................................: A_AC3. J" I- F+ o7 G; q. N
Duration ................................: 1 h 55 min
0 E8 X0 H/ i& mBit rate mode .......................... : Constant! y9 b4 k2 P  J, T
Bit rate ................................: 448 kb/s" y7 D& u5 o# H' Q% _6 {, e
Channel(s) ..............................: 6 channels: U; c: k3 D' ^) W4 p! k2 c
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
9 b; i# n3 M8 Y4 v' A2 i9 W8 LSampling rate .......................... : 48.0 kHz
0 m2 _3 |) S* A" g! [Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)  }. `& B; n4 P8 V+ k& v
Bit depth .............................. : 16 bits2 I; e" Y- r7 H% q8 Y4 @
Compression mode ........................: Lossy& j3 s( S- Y7 X( E4 F
Stream size ............................ : 372 MiB (1%)3 L4 v  A7 \! V( j6 V8 L  T- G) i
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT, x7 ^+ @3 J! I% d: H
Language ................................: English
. T9 U  [1 H( E3 b5 K3 p" K1 \7 R- r3 g- vService kind ............................: Complete Main3 g/ Y' i( i, Y& H" V  l$ b, M
Default ................................ : No0 Z. v& n+ ^0 O+ @7 E9 p
Forced ..................................: No- U9 e4 D( b" S7 |

1 }7 D3 g2 q  B) H% o$ xAudio #3
. a( _6 B1 j- i( c& [$ ^ID ......................................: 4
& b- h' |7 a9 I; S. x& w) r, xFormat ..................................: AC-3
9 M1 u+ D* F( B; Z) mFormat/Info ............................ : Audio Coding 3
) ^: O2 ]  z" `0 V! ?Codec ID ................................: A_AC3
5 J+ s; g. h* z7 Y/ aDuration ................................: 1 h 55 min5 u  }3 P: F9 g5 `& v
Bit rate mode .......................... : Constant; u* l0 {7 f  e3 V( W) W
Bit rate ................................: 448 kb/s
. h3 n: n+ y/ g% c3 B: jChannel(s) ..............................: 6 channels9 M" [, S$ V. h' ]# ]8 O
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
, X! q+ Y4 P6 B+ uSampling rate .......................... : 48.0 kHz4 z0 V: q5 T. ?( J" Z# Z/ d( P
Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF). N0 B! ]5 z: j" ]! q
Bit depth .............................. : 16 bits. A! K; i* T! [! Y6 {
Compression mode ........................: Lossy
0 p. ?& \" R' S. W2 H$ `5 kStream size ............................ : 372 MiB (1%). m; w/ T* h7 N
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
; s5 e! e# d' |* c* C9 T/ fLanguage ................................: Spanish- R7 S7 c2 ^. N8 h$ @/ D. q
Service kind ............................: Complete Main
' T2 J. n6 b% V2 @8 k$ |  B3 b0 u: RDefault ................................ : No; E& W5 N& B$ r) ]
Forced ..................................: No
0 a4 }" v4 ^+ E" t0 j! [- R! u: V  I- E
Audio #4: X0 H" `2 |/ h/ r
ID ......................................: 5. J" @% `, R7 B1 m
Format ..................................: AC-3
+ N5 s' z3 L& U" i3 M: i( W- R! bFormat/Info ............................ : Audio Coding 3
, Y/ g  m- ~9 X& n; gCodec ID ................................: A_AC3
4 h, c+ b2 `5 s! T) z- C' P' mDuration ................................: 1 h 55 min
$ ?( r4 i9 ~1 h* l% T2 Y& j% WBit rate mode .......................... : Constant
% N& C* i. ~! ]( hBit rate ................................: 448 kb/s
  A% G0 x5 q7 i1 u/ wChannel(s) ..............................: 6 channels
! ]2 P' b1 a3 m) @) _3 NChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
1 p( A& w& ^; DSampling rate .......................... : 48.0 kHz
; k+ m, @$ D: V0 VFrame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)' I& W/ I7 E' _, d4 l- {
Bit depth .............................. : 16 bits
" F- X* m) _- _8 |% z) bCompression mode ........................: Lossy
  o  k$ S3 V% h' ]) t# M/ aStream size ............................ : 372 MiB (1%)* `" v( ?3 w# d4 ^* e" i
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT' l$ w8 `; o+ O  t
Language ................................: French0 P; i5 ~9 z" d" m: ~' n  O
Service kind ............................: Complete Main$ N$ m* G. ]& I# u; {# q
Default ................................ : No$ R3 h' E# i) H& H9 }9 }
Forced ..................................: No
' [) a  n$ n2 N5 V( E5 c
/ r5 O3 J; z7 fText #1
2 l6 ~& y' ~& V4 z, VID ......................................: 6
. V1 Q' e) A: D/ b# a  \9 lFormat ..................................: PGS
& A! y& T2 B, H% _0 N( CMuxing mode ............................ : zlib
6 Z) U& ?8 K4 `' s; ]& H6 |  d- ^Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
2 o8 b3 ~& Y- L0 C- u6 ~; o6 i1 s  @Codec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" W" m9 x! [) s4 `
Duration ................................: 1 h 48 min
0 P- h/ |; ]! H$ ^8 W0 XBit rate ................................: 59.1 kb/s
8 O# l& X4 \) x2 A2 oCount of elements ...................... : 4568
. S( V$ E5 I: @. r/ ?Stream size ............................ : 45.9 MiB (0%)
' `( [' v/ J$ V1 S& O, CTitle .................................. : English-PGS. }9 e  j5 }7 C* ^' _2 B
Language ................................: English
0 k4 Z' l4 R1 w4 \7 _Default ................................ : Yes; t: D( ?% P  ?0 x/ m* ]0 @* n% U; _
Forced ..................................: No
3 b& I0 O& B5 G$ y# Q( Z: i. [' v1 c, T) ^9 ?) d+ y
Text #22 L0 V2 z0 |" `, P" U# l
ID ......................................: 78 @. I, a2 R) N
Format ..................................: PGS
; ]  i& e3 t( _6 cMuxing mode ............................ : zlib( B2 c, m5 G* z& t0 f- ~1 t# Y* L
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
* [1 F' G& X8 yCodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) P+ s' t1 g! `, M
Duration ................................: 1 h 54 min) d5 C) t' \6 n
Bit rate ................................: 40.8 kb/s
5 e2 v+ m7 U. T3 r) k8 T  q  n2 hCount of elements ...................... : 3618" |, U7 n( S3 O/ a
Stream size ............................ : 33.6 MiB (0%)6 Q% R* x0 n$ @2 d& _
Title .................................. : French-PGS6 p4 F- w3 Q& E3 o7 _" s% E+ Y! ]
Language ................................: French
8 o  n% J5 p% }Default ................................ : No# ~) [  o3 q: Z; N+ Y5 _9 i% i  L
Forced ..................................: No
* n; n$ @* `! ?) q* Z* U
9 x/ E- i- o) I0 ~- }7 M) n$ `) ]Text #32 X  h# L( c: r- Z+ L) I: R7 N
ID ......................................: 8$ \1 I; a- T8 j3 ~( E/ t
Format ..................................: PGS
! Y- h. a8 Z3 A. p+ h! Z' k# F* XMuxing mode ............................ : zlib' L: k& Q  ?2 G4 s' N: R5 `
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS* i: [" b( g' F6 W7 @( s  D& J) g
Codec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& Y9 W1 X" {: U; PDuration ................................: 1 h 54 min" Q8 V2 v" I* i/ {8 ^
Bit rate ................................: 46.5 kb/s
# Y- y- ~: z. |- E" K/ LCount of elements ...................... : 36063 K8 k3 Z. g& m) {' n3 w1 O
Stream size ............................ : 38.3 MiB (0%)
5 b& _, {5 B  OTitle .................................. : Spanish-PGS
7 q4 X5 L; Q; j5 p) o. DLanguage ................................: Spanish- D  j  N+ `$ E' b
Default ................................ : No
5 t. J9 \9 _$ A; H! ^Forced ..................................: No+ r7 Y0 V5 T( h2 k8 S6 R

' I  {7 j7 D: ?. u9 W! s" h1 mMenu# t- F1 ~$ {$ J4 G( V. {' ^
00:00:00.000 ............................: en:Chapter 1
! P# B$ `8 F5 R. ^/ b; _4 ?1 M00:05:01.926 ............................: en:Chapter 21 D) r% n5 d2 f2 T* U8 a( r
00:10:08.733 ............................: en:Chapter 3; N% h7 J' Q1 Q4 n+ [7 |
00:12:32.793 ............................: en:Chapter 4: h) f& e; |. e. @
00:16:22.398 ............................: en:Chapter 5
0 W' X: p( B8 w' R00:19:19.616 ............................: en:Chapter 6
+ W# ]% Q( b! h$ O& z4 L- t9 B/ H: K00:24:53.325 ............................: en:Chapter 7
0 [0 A6 [+ J* K$ L7 c00:30:23.988 ............................: en:Chapter 8
( L3 z  U/ J+ s3 S$ }8 r00:34:51.672 ............................: en:Chapter 92 y: g3 M( F; N- w6 t
00:39:08.679 ............................: en:Chapter 10
6 c3 V6 l0 J* L* @00:43:25.811 ............................: en:Chapter 11- |/ \, R- n0 f1 M' I
00:48:20.564 ............................: en:Chapter 12
( J4 b2 S0 U- t6 u. @% @00:54:38.692 ............................: en:Chapter 132 T7 P, U/ s; a* F
00:59:39.784 ............................: en:Chapter 14" [8 G0 ]% ]/ x& p, v
01:03:49.116 ............................: en:Chapter 15
. H9 c+ _8 r, y5 S7 I01:09:59.570 ............................: en:Chapter 16
8 A' S1 G$ Z8 W3 e5 R01:14:04.857 ............................: en:Chapter 17* _1 k2 z6 a4 m% x  \; R7 w
01:20:20.273 ............................: en:Chapter 18
6 U  [# Y6 E5 d& F6 g01:24:30.732 ............................: en:Chapter 19. E* V- i/ X0 h2 p
01:30:22.667 ............................: en:Chapter 208 R5 V; S8 K3 d7 e, m0 O
01:35:23.759 ............................: en:Chapter 217 i8 C8 w" B1 h9 ^" x
01:38:46.545 ............................: en:Chapter 22
( S6 K* l& `1 W. x" E$ }01:43:07.723 ............................: en:Chapter 23( Y5 g& E1 \. o, Y# F3 [$ i" q7 g
01:49:27.852 ............................: en:Chapter 24
) d9 l/ W8 y; w4 d; b9 ^  K0 I
5 p0 g1 N, S! a7 c3 h( \
2 |) l$ O% u- Q  E( {( r

華盛頓郵報. MKV.torrent

137.23 KB, 下載次數: 986

尚未簽到

發表於 2018-4-16 19:20:14 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-17 02:52:05 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-4-17 11:46:27 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-18 03:36:22 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 06:22:18 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 09:12:19 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 16:51:47 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 13:41:19 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 16:14:20 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部