WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:22856 回復:22 發表於 2018-4-22 16:14:20
本主題由 212love 於 2018-4-18 11:15 解除高亮
累計簽到︰1542 天
連續簽到︰4 天
發表於 2018-4-16 19:19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

華盛頓郵報 The.Post, .2017.[MKV/54.68] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 曆史 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg
) H' I) Z7 v0 p8 v6 M! a' q9 m$ H' c/ L4 Y1 b9 {- z
⊙译名 华盛顿邮报/战云密报(港)/邮报:密战(台)/邮报/The Papers" g5 d$ i6 h' T% g  v% Y  ]/ i
⊙原名 The Post. G+ a) Y$ Y; H3 B
⊙年代 2017
5 g, g& ^4 w8 J" b& m⊙产地 美国/英国- M% j6 B0 k* M" I5 r
⊙类别 剧情/惊悚/传记/历史1 ?8 _) c, W' \7 q. B2 G0 E
⊙语言 英语
' }. L! V: i; n1 z3 @) c⊙上映 2017-12-22(美国点映)/2018-01-12(美国)( O( h( x7 q! |8 H, f
⊙片长 116分钟
( U) e+ j" z, L& y; q3 J: N⊙评分 7.2/10 from 60,339 users$ F0 i9 V2 y0 G) N: `& P
⊙链接 IMDb Movies Page Jump
7 Y1 A0 E2 P1 |# p) S; z6 Z. ~' Z⊙豆瓣 8.2/10 from 27,943 users
; }% }% q: |, \0 }5 _) X& W⊙链接 douban Movies Page Jump# a( m' A2 I  P. z9 {! H* r
⊙种子 BTBTT.ME & Welcome to
+ ~% p% Z" l9 p. V& h⊙官网 Movies Page Jump! p7 F- W3 B9 Q2 m. Y8 k8 \( b
⊙导演 史蒂文·斯皮伯格 Steven Spielberg
4 i+ v% }0 {: |& [⊙贴编 A big tongue dog& \8 G% f3 s& ^/ x1 R( y9 b8 _- A/ {
⊙编剧 丽兹·娜 Liz Hannah+ V, W/ x! v: }' T- O* y$ i) U1 K
  乔希·辛格 Josh Singer- U3 `2 ]) B4 @+ O' H
⊙主演 梅丽·斯特里普 Meryl Streep
+ }6 q& l3 s- ?  q  汤姆·克斯 Tom Hanks
; n7 G1 }/ l) R5 j4 S' n, a; i  莎拉·保罗森 Sarah Paulson4 A0 S% X, C0 N% s1 L, J4 S* z
  鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk
: p/ `$ }( l) A$ L- o( _+ Z⎠⎠ ⎝⎝  崔西·莱茨 Tracy Letts
, r1 g) ~! l+ P, t- P: f% c⎠⎠ ⎝⎝  布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford' J  G1 H. `9 P: E1 G; C
⎠⎠ ⎝⎝  布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood3 }: m( o( m! V- o6 k$ v
⎠⎠ ⎝⎝  马修·瑞斯 Matthew Rhys: c7 H6 b( K) i" o$ {- F$ S* Z$ v) w
⎠⎠ ⎝⎝  爱丽森·布里 Alison Brie
0 h' v) q: P+ l, ]⎠⎠ ⎝⎝  凯莉·库恩 Carrie Coon
( n$ l  T% \2 i: t+ S⎠⎠ ⎝⎝  杰西·普莱蒙 Jesse Plemons% Z2 o, o, R1 Q! j; E1 N
⎠⎠ ⎝⎝  大卫·克罗斯 David Cross$ N9 \* n, n0 N/ p
⎠⎠ ⎝⎝  扎克·伍兹 Zach Woods& @9 O, W. j' j/ b/ v) y! P
⎠⎠ ⎝⎝  帕特·希利 Pat Healy+ }9 w4 j" b+ D+ \: z
⎠⎠ ⎝⎝  约翰·鲁 John Rue
- X" x& y7 M9 c⎠⎠ ⎝⎝  里克·霍姆斯 Rick Holmes6 A. s7 d. w) s8 D
⎠⎠ ⎝⎝  菲利普·卡斯诺夫 Philip Casnoff# [+ ]6 r: P. Y2 C5 F- \
⎠⎠ ⎝⎝  杰茜·缪勒 Jessie Mueller
' u4 _: a$ {" ?6 L2 D⎠⎠ ⎝⎝  斯塔克·桑德斯 Stark Sands2 {2 T  B  ?2 K% u  T  }/ M" a' X7 M5 {# B
⎠⎠ ⎝⎝  迈克·西里·克赖顿 Michael Cyril Creighton" w, X) ?5 Y2 T' [
⎠⎠ ⎝⎝  威·丹顿 Will Denton- L7 T' e$ j  X7 H5 z/ y+ R& ~
⎠⎠ ⎝⎝  迪德丽·罗夫乔 Deirdre Lovejoy
6 b9 O" |/ _! ^% |⎠⎠ ⎝⎝  迈克·斯图巴 Michael Stuhlbarg
- X! K6 b" R: }. Q' \! R5 H( J
3 b3 M, H6 i1 k2 v! O# i; t( M  ⊙标签 美国 | 真实事件改编 | 政治 | 新闻 | 剧情 | 传记 | 历史 | 2017
1 t8 L6 t# S% {% f/ A4 G- y# r5 @  t9 _* P0 ?
  ⊙简介- o" d1 ~. @$ n2 g" A

# [5 R) R. b+ M- P   本片聚焦1971年五角大楼泄密事件。汤姆·克斯扮演《华盛顿邮报》总编辑本·布拉德利,梅姨扮演发行人凯瑟琳·格雷厄姆。凯瑟琳·格雷厄姆与本·巴格迪坎要赶在《纽约时报》之前揭露一件历经四届美国总统任期、长达三十余年的庞大掩盖事件。这两个人必须消弭他们之间的差异,各自拿他们的事业、甚至人身自由冒险,让长久以来埋藏在黑暗深处的真相重见光明。
3 V: L3 U1 U9 m9 e2 J3 q9 G7 ~9 H- c9 O  q* i& g: p  z
  ⊙获奖, k" w# m. a: n& k% ?! j
9 }9 `" i/ D# T& A# @
   第90届奥斯卡金像奖  (2018)0 l" Z% S6 K0 R, v/ A  h
   最佳影片(提名) 史蒂文·斯皮伯格 / 克里斯蒂·麦克斯科·克里格 / 艾米·帕斯卡
$ @0 F4 b2 [' d   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普) `! |# I* ]1 C& A
   * n, y9 E& S3 [0 X1 U  M+ l
   第75届金球奖  (2018); t7 n/ C5 S$ ?3 i1 q
   电影类最佳剧情片(提名)
, J' ?6 I3 X* f# K# b7 z3 s   电影类最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格% L+ Y: X9 {+ G
   电影类剧情片最佳男主角(提名) 汤姆·克斯
# {% P% ?- ^2 c5 ]9 H; m   电影类剧情片最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普
. F% R7 |* I- p  s) M. ^$ p6 d   电影类最佳编剧(提名) 乔希·辛格 / 丽兹·娜
4 Z  B  S3 s4 Y3 t( H   电影类最佳原创配乐(提名) 约翰·威廉姆斯
& l" E7 D, M: ]1 k: p0 N+ K4 \   
- A  ]+ w: Y3 ?% L, `   第29届美国制片人工会奖  (2018)& h5 \- e/ p5 c$ w
   最佳电影制片人奖(提名)/ c9 @  I, |' i( ~
   
* e, c" b, c1 A+ _2 n   第68届美国剪辑工会奖  (2018)& M$ o. i; D# V8 M) k3 J
   剧情片最佳剪辑(提名) 迈克·卡恩 / 莎拉·布罗沙
# g  S/ c6 }1 _  f# [% D4 G" M   
+ _7 W# y2 N0 O7 p# ]3 `   第22届美国艺术指导工会奖  (2018)
5 @0 H( }5 Y9 \4 m3 h% W   电影奖最佳历史电影艺术指导(提名)
" a; m+ Y8 o# E% e0 ]( \% O* E   $ |" H6 V2 W3 ?3 L
   第89届美国国家评论协会奖  (2017)
" r$ B. ?1 a$ a2 l& l6 H0 H9 |1 q   最佳影片 史蒂文·斯皮伯格7 C6 t3 |/ P, v) Z3 d: D; @
   最佳男主角 汤姆·克斯6 p! q( n- x4 b
   最佳女主角 梅丽·斯特里普
; D( t/ ~# @+ l2 X! N! L   9 K" P- v5 j& L. L" w. @* w. M
   第23届美国评论家选择电影奖  (2018)
- P+ A1 T$ e# n4 r   最佳影片(提名)
2 W% c% }( r1 j6 C- y2 f. B   最佳导演(提名) 史蒂文·斯皮伯格
0 N8 T( g( ]1 I0 h0 M& ^   最佳男主角(提名) 汤姆·克斯
0 X( q- D0 ]# S  N& }9 D   最佳女主角(提名) 梅丽·斯特里普/ \: @2 {2 W1 s; G
   最佳群戏(提名)
" K% B! \  h7 C2 J0 _$ |1 [   最佳原创剧本(提名) 丽兹·娜
8 L/ t  Y3 H8 r; d  w   最佳剪辑(提名)
% H/ A$ f  m  N5 l  M4 l5 F   最佳配乐(提名)# D+ J) d( a( s( _2 ~' Y& P
   9 e$ S1 ?4 V# M' W  @
   第18届美国电影学会奖  (2017)
; J! }  A4 E0 G$ A* I   年度佳片- h2 g) o1 E. s8 o, B% @
   
- q2 i9 F$ D# N& @  X: a   第52届美国国家影评人协会奖  (2018): c0 A( N# o1 M. J+ w
   最佳男配角(提名) 迈克·斯图巴
2 u* C, ~: \$ n( \   + F1 V, u# f6 V8 \* J
   第16届华盛顿影评人协会奖  (2017)4 O) u' Y) ^$ j! ~5 ?- q2 t' i
   华盛顿特区最佳写照
* G) e2 Q) Y; U4 i" ~# N9 H   
. f7 h( ?# ~, P& R& `2 c4 m   第4届豆瓣电影年度榜单  (2017)
$ n+ T# p4 S+ }0 K8 l8 k   2017-2018北美颁奖季热门佳片(提名)
7 x6 H+ g' [1 t8 B1 [$ @- K" D7 Q  U
  h9 R% a# f& D0 Y4 A  q
$ {! O; g( F+ j) SVideo3 H% v% R7 U, Q7 |+ j, o
ID ......................................: 1
5 F# w) H: g1 S; t; C& g4 [Format ..................................: HEVC  f- l: Z' j( o( [2 y! e
Format/Info ............................ : High Efficiency Video Coding4 J% o  \' }+ [4 n
Format profile ..........................: Main 10@L5.1@High
, h# g/ @4 x/ eCodec ID ................................: V_MPEGH/ISO/HEVC
! ]" |( u+ x# O' J+ eDuration ................................: 1 h 55 min: j  L3 N. {- G
Bit rate ................................: 61.6 Mb/s0 v. J1 ^* A! z+ ]5 O$ }% E
Width .................................. : 3 840 pixels
9 M: f/ j/ |/ I8 pHeight ..................................: 2 160 pixels
/ B4 m# n$ A! g- j$ V5 UDisplay aspect ratio ....................: 16:9
8 n. E9 G8 i5 z: Q' {4 E7 `% H) \  f) kFrame rate mode ........................ : Constant# X+ G# n0 f+ k
Frame rate ..............................: 23.976 (24000/1001) FPS: t, d  i4 B2 [' D; _& m
Color space ............................ : YUV! @2 |3 M7 I0 p* W- C0 x# N
Chroma subsampling ......................: 4:2:0 (Type 2)7 l! t3 S- U# a0 ^3 s, y
Bit depth .............................. : 10 bits8 \" K  r% ]$ M/ S
Bits/(Pixel*Frame) ......................: 0.310
! t6 }+ ]7 Q0 l7 R1 KStream size ............................ : 49.9 GiB (91%)3 L# P  i0 M# t5 A  ?' a7 v7 K
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT3 B/ h0 E( X, G# H
Writing library ........................ : ATEME Titan File 3.8.13 (4.8.13.0) ....
& j! W4 M  M9 y8 e* f; W; F1 s- MDefault ................................ : Yes* V5 ^9 A, Z; A; u
Forced ..................................: No. Q$ ~) i, {  M1 P: {; R' x
Color range ............................ : Limited
) X' V8 r4 X6 u) z7 X, eColor primaries ........................ : BT.2020
6 t2 g% m, N; P, HTransfer characteristics ................: PQ) w; t% x8 Q; I( Q3 ^$ t' {7 Y- \
Matrix coefficients .................... : BT.2020 non-constant
, j  k* d% s/ w# TMastering display color primaries ...... : Display P34 ?8 ~: D# |1 ~& T* r
Mastering display luminance ............ : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m21 W* F* S" ]7 n( l" Z! `3 b

, v7 g* B2 s' E, OAudio #1% j: ~$ r. C, m% J% g. ]
ID ......................................: 2/ E" ^1 s! {. ]& c( `7 n7 A! f3 y
Format ..................................: DTS
: A$ Y0 j" w3 G, o# KFormat/Info ............................ : Digital Theater Systems
- B& E, ^: I( SFormat profile ..........................: MA / ES Matrix / Core% s0 d3 ]) |# Y0 T, f8 Z8 L  l. L" T
Codec ID ................................: A_DTS
# j& w" v7 F; |( q3 YDuration ................................: 1 h 55 min2 |- n0 W) I$ N. o! M4 N/ e
Bit rate mode .......................... : Variable / Constant / Constant
6 F. Z- _; e* T1 ^$ U  ?- aBit rate ................................: 4 551 kb/s / 1 509 kb/s / 1 509 kb/s
: ^; m# `+ x! d  L" U: cChannel(s) ..............................: 8 channels / 7 channels / 6 channels
' ]" s% |, J- P! ?Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE( Q$ X1 M7 m+ T0 I! C3 V5 Q
Sampling rate .......................... : 48.0 kHz
% y  B5 I  x: f/ uFrame rate ..............................: 93.750 FPS (512 SPF)( ~  d) P0 c$ f- d2 u' `/ ^6 l; z
Bit depth .............................. : 24 bits
; K# \! J8 n6 k+ w  u. dCompression mode ........................: Lossless / Lossy / Lossy. c8 C# G+ {* _; a8 S1 S2 \& i
Stream size ............................ : 3.69 GiB (7%)
& T% G# B, E3 ?* @' BTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT( }; F4 s+ ]' ?/ @/ j. Z" D
Language ................................: English4 s3 q' K3 B7 o' z- W5 U; b
Default ................................ : Yes
. o3 D( U$ }  A3 M5 c+ XForced ..................................: No
4 F) `" `) z3 {2 O, |  N, L5 d4 g- d. `8 s0 w
Audio #27 x1 i# f" d8 z+ a
ID ......................................: 3$ D' Y* r5 C9 j, U
Format ..................................: AC-3
" r9 t1 K: p2 n- O* [6 kFormat/Info ............................ : Audio Coding 3+ V; H" E1 s, x* d4 m8 h0 `; s9 \
Codec ID ................................: A_AC3
0 F" [- D( g1 N( l0 v1 j+ N( bDuration ................................: 1 h 55 min! x  o0 A" c8 E6 B
Bit rate mode .......................... : Constant' D% b  W; ^5 W& D
Bit rate ................................: 448 kb/s7 n0 j& r8 h& ]3 ~
Channel(s) ..............................: 6 channels% D1 l. v' s/ r) c) d. l
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE! {  V8 ?$ @; j' j
Sampling rate .......................... : 48.0 kHz
3 i% {9 Q* L5 o( k5 S$ KFrame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)! \8 d; l) b  g- R, I2 h
Bit depth .............................. : 16 bits
8 ~" x0 W( S; T$ q/ ]( _Compression mode ........................: Lossy
9 K/ B# w5 K+ S3 H; M2 vStream size ............................ : 372 MiB (1%)
8 p4 Q% V$ }* E3 a% u3 WTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT3 Y2 p0 {5 u% ?% F3 _* _. [7 B* S
Language ................................: English  ]- A% ^, R; \( I& F" A/ n8 T
Service kind ............................: Complete Main
6 a4 ^- N' @2 ?9 _8 G$ FDefault ................................ : No
5 L: L5 [& N3 h0 \Forced ..................................: No0 j. a& E6 f: q

# I% I& y) ?: u) FAudio #3- [1 F' ?' f# e
ID ......................................: 4
" y+ U$ u" u, [Format ..................................: AC-36 S5 _2 }2 _7 C: l8 u: Y
Format/Info ............................ : Audio Coding 3
2 L4 A; o. \0 [  gCodec ID ................................: A_AC3
: D6 C7 G: u2 O- PDuration ................................: 1 h 55 min
7 K8 [4 h  i/ W" S( aBit rate mode .......................... : Constant3 n6 z; s; e. n: m5 M  b7 ?
Bit rate ................................: 448 kb/s7 y# ~( r% [  p4 i  S. C) L' t
Channel(s) ..............................: 6 channels& M/ I. ^' V! s" [8 E* Z
Channel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE4 W" D0 u) |  R2 t& Q0 y
Sampling rate .......................... : 48.0 kHz) ?! m+ D+ I5 d4 H4 K/ c% m" u
Frame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)0 Q) p5 H) z6 b/ B+ F
Bit depth .............................. : 16 bits
* q& P. n( B% U6 w0 c  \# g: MCompression mode ........................: Lossy1 t! \% X! Z) D% O& C0 u& M
Stream size ............................ : 372 MiB (1%), [9 K- P) m! W" x1 ]! }
Title .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT% j5 p3 v) `2 P3 H( E4 W( J: ^0 h7 R
Language ................................: Spanish$ p+ j* \0 b$ u# W  R; X
Service kind ............................: Complete Main
" O2 {8 q  c5 r1 z+ E; M/ |5 }Default ................................ : No, y& J- q2 m+ J
Forced ..................................: No5 I. N: L0 l8 E+ E8 U

' ]3 j8 C5 d5 Z( @Audio #4
, [7 l. T6 M/ i4 |6 {ID ......................................: 5
- G, N& U: @8 a9 \Format ..................................: AC-3- ~! G2 p( b! k3 P
Format/Info ............................ : Audio Coding 3
: V* f$ N+ j$ RCodec ID ................................: A_AC3& i- o! w$ \; `. z# _
Duration ................................: 1 h 55 min
) f" A7 S' o1 q1 lBit rate mode .......................... : Constant* K' `& s; b4 m+ I3 W9 e
Bit rate ................................: 448 kb/s0 r' V) G. b; x4 R
Channel(s) ..............................: 6 channels
9 H% g5 P& d, F( E+ i' i8 e- E, QChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, LFE
0 U, {% F; W& @4 [! U) S9 l- H7 w' tSampling rate .......................... : 48.0 kHz
$ S" R2 Z9 W8 l( z) J! {0 }4 F/ lFrame rate ..............................: 31.250 FPS (1536 SPF)- |  f4 F, a( C( S. r8 m0 q
Bit depth .............................. : 16 bits4 y! i4 }* [2 M# A4 G4 d2 Z
Compression mode ........................: Lossy2 z& d1 {; o1 x* ]+ L+ L
Stream size ............................ : 372 MiB (1%)
' O$ R8 d( Q5 P3 P: Q8 HTitle .................................. : The.Post.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
7 l7 J% g& [- y9 e3 L, i, B; ~2 mLanguage ................................: French
  x$ p" x5 M5 XService kind ............................: Complete Main
, u: P2 L6 t" i+ m& @: Q# vDefault ................................ : No) C" k: M8 ^: S* d5 e2 {2 }! z& z
Forced ..................................: No
  h3 G0 R! X  ]& s8 |. l
, G% D, F% C( ]' UText #1
  k5 _) ?3 _( F" V& b; dID ......................................: 63 B6 Y) s) [; ?' ?8 U3 ?( n; j' `
Format ..................................: PGS0 i9 J$ V, K( H) D& z% I# K+ r
Muxing mode ............................ : zlib+ G- t  [6 _2 R1 b- o8 e# Y
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
. k1 x  P' }2 h; PCodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# ~, O- v+ S5 u' b% k' ^Duration ................................: 1 h 48 min
% Q3 ^6 I2 w4 C8 }Bit rate ................................: 59.1 kb/s6 M7 Z5 ^4 F% D/ L. V! c
Count of elements ...................... : 4568
6 _3 L$ R! ]$ n! XStream size ............................ : 45.9 MiB (0%)
" {# _! A3 Z+ v4 ]8 I& O! F7 V* eTitle .................................. : English-PGS
- g. H2 e% ?% p7 d; ]8 _+ p! o3 \Language ................................: English
) Y2 t0 e. z" e& qDefault ................................ : Yes
  ?; A9 H: B$ x+ d% D1 l2 F/ EForced ..................................: No
( f  l2 l: h  m# l  x& c0 P
0 E( l2 y, c; j6 QText #2
% f. |% c7 m8 f% L2 \ID ......................................: 7
# F( N( x' X% [* k0 {* R; ?4 L1 G! l6 MFormat ..................................: PGS7 ]; y0 H# N# F3 A! I
Muxing mode ............................ : zlib* g+ S% d8 Q4 q8 I9 L. ?) y
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS5 q( ?# Q# D/ e
Codec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 v- D; L% T: e2 E3 Q. D) l# CDuration ................................: 1 h 54 min
% E2 h" K9 M8 f0 |Bit rate ................................: 40.8 kb/s
1 H" Z3 M0 H" U2 i# }Count of elements ...................... : 3618! W% K* y  B% e  ~8 g
Stream size ............................ : 33.6 MiB (0%)
' I& m) a% g5 Q0 @Title .................................. : French-PGS
- b# N, h7 H3 s7 r# J7 vLanguage ................................: French
. a: O# z& H+ v/ u5 z, IDefault ................................ : No+ I+ z; O: [% m/ M( \, h3 Y- y
Forced ..................................: No
* N" o. A. g, }9 v6 W: e9 T
7 ^8 d" m& o( K/ G( {) tText #3) G& }) t6 i1 s$ A; L; z
ID ......................................: 80 z' O& m+ {- M+ c% Z
Format ..................................: PGS6 |# |! _& Y$ W! }6 u  z1 w3 e0 Y
Muxing mode ............................ : zlib1 a& ^+ _' N( S% V4 h7 y/ T( @2 E8 n
Codec ID ................................: S_HDMV/PGS
6 t4 Z' a# C. o( ?3 G/ ]- Z, nCodec ID/Info .......................... : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" q/ L6 r# c1 wDuration ................................: 1 h 54 min  C% |' \6 c4 i2 l  Z; B, f) Y
Bit rate ................................: 46.5 kb/s
- C7 g# k. _) _Count of elements ...................... : 3606: V- m: x" H, b9 R
Stream size ............................ : 38.3 MiB (0%)
" g3 K9 w9 o+ J" m  LTitle .................................. : Spanish-PGS4 E& \! y0 G# z$ \2 k* [
Language ................................: Spanish) ?3 P- W/ a  P6 F
Default ................................ : No
/ T3 K- ~! [0 |. v2 R& u6 r  AForced ..................................: No
3 I+ C7 C: r- D9 s9 J. T+ K5 \$ N8 P$ I$ X' n, t" ]3 a# @
Menu
( E* x) _% @1 e. D00:00:00.000 ............................: en:Chapter 1
3 p, H( ~7 E( @- `00:05:01.926 ............................: en:Chapter 2. I8 C# n1 u& \9 z
00:10:08.733 ............................: en:Chapter 3
0 z2 i( e1 L7 v  X00:12:32.793 ............................: en:Chapter 4  B9 ^0 q6 @  U, P; \. P) {% @
00:16:22.398 ............................: en:Chapter 5
7 F3 Z3 ^2 _5 v7 G1 ]2 h9 N00:19:19.616 ............................: en:Chapter 6
. G7 r/ }" {  h) G- E" P( K00:24:53.325 ............................: en:Chapter 7$ q8 X# M, L/ f5 O) N8 V& J  L
00:30:23.988 ............................: en:Chapter 8% h, D/ \! e. `( H1 r% f
00:34:51.672 ............................: en:Chapter 9/ S9 {" F  M; W' I5 `' Q& \
00:39:08.679 ............................: en:Chapter 10
1 U: ], a% n+ e% {  _00:43:25.811 ............................: en:Chapter 11
7 F/ U  H. O; E& L/ E0 s$ J7 m00:48:20.564 ............................: en:Chapter 12' |3 t" v8 ]7 R3 m
00:54:38.692 ............................: en:Chapter 134 m6 ]# v% g0 f
00:59:39.784 ............................: en:Chapter 146 U0 ?& K* }2 k3 J
01:03:49.116 ............................: en:Chapter 15
9 }& s1 e' L3 [  F% C3 L4 W/ F01:09:59.570 ............................: en:Chapter 16
' t+ o# B$ y3 ^01:14:04.857 ............................: en:Chapter 17
, Q+ H) W5 u8 o5 P6 f* m0 k2 |01:20:20.273 ............................: en:Chapter 18/ G4 }; i3 M+ j; V  M
01:24:30.732 ............................: en:Chapter 19! z4 x$ c4 \1 h# f" \1 y
01:30:22.667 ............................: en:Chapter 20
# ^% W* m: }) T5 u, A. W01:35:23.759 ............................: en:Chapter 21. \9 p: V0 f& S* `5 n
01:38:46.545 ............................: en:Chapter 22% d- w, o) a. {9 Q
01:43:07.723 ............................: en:Chapter 23
) V; P! {/ t+ f- Y/ W% f1 B# z01:49:27.852 ............................: en:Chapter 24
: l* d* }7 z# S& N# e: Z, V2 Z: G6 O; M; c$ ^+ @1 S9 g

% Q& J& s( z2 q- w  `+ |

華盛頓郵報. MKV.torrent

137.23 KB, 下載次數: 988

尚未簽到

發表於 2018-4-16 19:20:14 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-17 02:52:05 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-4-17 11:46:27 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-18 03:36:22 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 06:22:18 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 09:12:19 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-4-20 16:51:47 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 13:41:19 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-4-22 16:14:20 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部