WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:102 回復:0 發表於 2021-1-7 10:23:24
本主題由 212love 於 6 天前 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-7 10:23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

結束開始 Endings.Beginnings., 2019.[MKV / 4.64G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 韓國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
9 r7 _8 L. P" X! v3 M8 ^) \7 ~" ^; Q# c
◎译 名 结束,开始/No No No, Yes/不不不,好的/爱情,是开始还是结束(台)- {; F( t' f: u5 j$ V9 c
◎片 名 Endings, Beginnings) k$ |, w2 O: V& p
◎年 代 2019
0 Q# m5 l; z8 X4 v◎产 地 美国,韩国8 |7 _# j9 ?1 o# c
◎类 别 剧情8 z7 n+ l' D; }& H' x
◎语 言 英语
7 Y' p1 |$ ^/ u) M◎上映日期 2019-09-08(多伦多电影节) / 2020-04-17(美国)/ t" x% N+ l! A
◎IMDb评分 5.7/10 from 2474 users
% e# [% a6 k2 p+ `+ P◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9147456/3 m% r$ t# S3 n7 d. p" j
◎豆瓣评分 5.3/10 from 454 users0 y! H6 `6 \) y$ {5 \, |
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30355047/8 y! p4 a1 n2 a- M# n0 }8 V
◎片 长 110分钟
0 X6 X, P/ S5 }8 n◎导 演 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus* s3 y3 k- F+ k8 x! @' e
◎编 剧 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus& E( s9 q9 A4 Z1 o5 x: e
◎主 演 谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley. v: C2 A5 m, r6 G9 }7 W
   詹米·多南 Jamie Dornan0 e% r2 i3 `& ]! m; [4 b
   塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan
0 u# {- H1 X4 l   马修·格雷·古柏勒 Matthew Gray Gubler/ E. x# R2 F5 T' j
   林赛·斯隆 Lindsay Sloane
' r: s# @' g5 I, G+ M" P0 O   沙米尔·安德森 Shamier Anderson$ P% w; s8 q8 ?6 B  I( c" U$ j
   加勒特·科菲 Garrett Coffey' X0 \2 E9 _8 p: C- H9 ^& J
   瑙伦·德沃芙 Noureen DeWulf
3 N3 m# j4 A! l. u2 b2 ~   玛丽·费伯 Mary Faber& W+ e7 e' l" k# i. E! T+ u
   凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick
5 \' z; ^8 T, [( P; v+ D6 R  ^   朱利安·沃克斯 Julian Works
3 s) D) J: I" g: J% `
0 ]4 x1 R& r% R2 f! X! P◎标 签 塞巴斯蒂安·斯坦 | SebastianStan | 美国 | 爱情 | 剧情 | 詹米·多南 | 2019 | 美国电影3 X* Q" v) \' }& L+ m" s! \' R6 J( R

6 E( M' K* x: x2 }' D( q◎简 介 6 c; M& o, g; e; C  P* U
# {3 s7 g) `5 Y7 \6 V5 C
 影片看剧情很多雷穆斯,他也和小说家Jardine Libaire一起写剧本,聚焦伍德蕾饰演的三十多岁的女子Daphne在一年内遭遇的爱和心碎,她将以一连串事件、往想不到的方向去揭开自己人生的秘密。% p9 b+ r( p; y/ c
Video1 s! y& ]! l8 _
ID : 12 S6 h' o% e. R5 [" m4 E
Format : AVC# G9 B$ _% I( R1 S- n9 `0 X# f
Format/Info : Advanced Video Codec
7 C% i% L0 x8 L, OFormat profile : [email protected]9 [& I: \1 n5 z5 n$ b- D
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames2 |' ~7 |6 Z- o# G- w4 I: m) x$ t5 u6 M
Format settings, CABAC : Yes
- a( Z5 o8 u9 r% {9 C0 R0 N# k3 zFormat settings, Reference frames : 4 frames4 B" g" k- F/ [: ?
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC: }+ e9 O2 o! u
Duration : 1 h 50 min
; ~; q5 K% T8 C9 ]# OBit rate mode : Constant! e! l# J% J; Y& p" q4 ?
Bit rate : 5 369 kb/s/ N0 w* f9 ]# ^/ z. R5 i7 }
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
. M  r# j9 v# I1 ~Width : 1 920 pixels
8 }8 D& w3 N" u/ |2 a- r6 fHeight : 816 pixels
* u2 p3 I" k! ?7 j! u0 n. qDisplay aspect ratio : 2.35:1/ u; D# E! b/ k
Frame rate mode : Constant& Z" K/ ^* _; T+ ]. z9 W' t6 |
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
; g% F, ?) _' K( D. AColor space : YUV
' T0 |7 T  y8 H; c- d" [2 z. hChroma subsampling : 4:2:0! g2 ]- e/ u" L% Y0 @$ v9 B
Bit depth : 8 bits
" W* O8 d- B5 |" U8 V6 W2 R. eScan type : Progressive
7 P  N. G8 d/ |: R! x% tBits/(Pixel*Frame) : 0.1431 x5 v- c; V2 @. I
Stream size : 4.15 GiB (89%)
" x# N" B, g6 k* ?6 M, S6 T8 KDefault : Yes; ]2 S1 t( |/ Q) \
Forced : No
# q0 ]. G6 A% y0 LColor range : Limited7 t; m0 \! c$ W. z5 k3 n7 {! v
Color primaries : BT.709
4 l6 r) i: d% J1 Y! U; s: W2 lTransfer characteristics : BT.709
$ E1 n* Z# _) H, l, g0 b0 uMatrix coefficients : BT.709. C1 W+ ~4 P; q4 f, a9 G2 Y
3 m7 [1 h! R6 q* C2 e+ {) s
Audio9 ^* F. i. |3 j* _% `: `
ID : 2" `/ m' t7 q8 A" q
Format : E-AC-3; e' y% l- R' ?- A7 r
Format/Info : Enhanced AC-3) I% T- s. c; V) H: C' z" W
Commercial name : Dolby Digital Plus$ q7 Z! I* a7 p7 ]# Z4 r. ?: o
Codec ID : A_EAC3
/ G1 }& U0 {! d) bDuration : 1 h 50 min  K" K4 B; L" o- x# v0 M
Bit rate mode : Constant8 o' J( a3 P3 {1 J
Bit rate : 640 kb/s4 o; a( @9 `7 [
Channel(s) : 6 channels) ?5 U& R# X6 n5 U$ U, X
Channel layout : L R C LFE Ls Rs. c8 G( W4 i) @
Sampling rate : 48.0 kHz
$ i; R1 ^# U, r3 c1 g9 W1 lFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
; O& k2 p9 ?* `4 I/ OCompression mode : Lossy
% x& i- U: i1 j, A' ZStream size : 506 MiB (11%)
% `5 ~+ ~! H7 b! rLanguage : English$ F1 }( P6 Q' P
Service kind : Complete Main
6 B; p3 [+ c$ GDefault : Yes
6 @$ t* J! m: sForced : No8 j, F/ n, z% v+ J7 Q2 i
6 _5 m# L% x1 _2 h. o# p
Text
8 {  Q- f4 e% o0 P4 i/ lID : 3
. h, Z$ ?8 X) }- R' L+ t9 {Format : UTF-8
4 G& a7 f" O2 {+ FCodec ID : S_TEXT/UTF8# t; J6 M( q- @$ ]0 i1 h, i: B, u2 j
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& J  |  c1 d1 L/ u$ E7 `
Duration : 1 h 49 min
  Y8 W/ Y- w* C$ B7 G/ zBit rate : 63 b/s
7 M' n) G% t* x& ^Count of elements : 1726% m5 _2 e. A# d3 X9 m7 Y* X- b
Stream size : 50.6 KiB (0%)
- v. R+ c4 J' K; gTitle : SDH- V) M) B! N/ ^- H
Language : English
; _9 H% ?3 I; l. Y/ g, {8 aDefault : No' M% Q. Q$ K% n6 u6 l/ N& A
Forced : No
7 d0 d6 e; F8 C3 e+ U
6 e. Y) W6 v5 V  b& x) vMenu
& V3 B7 |. z" _9 c4 U5 z3 [00:00:00.000 : en:Studio Logo; l* x* d2 |+ V; U# M: p/ ?- F
00:00:48.000 : en:Opening Credits
. G' H' ?* B  N00:00:59.000 : en:Scene 3, h1 V; U2 ?; y" y' j, h. Y
00:05:09.000 : en:Scene 4$ A) p' L4 ]: p* [
00:09:04.000 : en:Scene 5: E8 p. w+ k: g, U: `
00:12:06.000 : en:Scene 6& N# m/ B, L/ R/ \2 e$ k# E
00:20:31.000 : en:Scene 74 x3 w% l1 |3 n" E3 z8 o
00:28:59.000 : en:Scene 86 b% a3 o8 a( Z7 H2 n+ c8 m7 d
00:37:24.000 : en:Scene 9
  j- I. Q5 q% k00:39:54.000 : en:Scene 10
& c1 T& A, l! e) H00:45:06.000 : en:Scene 11! Z6 c* b# w; Y# p
00:53:19.000 : en:Scene 12# M9 ^- |, }' L+ N* q8 m
00:56:08.000 : en:Scene 13
/ G" S7 m2 x( s2 @+ P# Z01:03:45.000 : en:Scene 142 \; `2 ?5 f. F. t: e& Y/ o7 S6 r: I1 s
01:12:27.000 : en:Scene 15; L) Y; Y, x2 j1 ]
01:19:56.000 : en:Scene 16
0 n( M) z" r8 t' U" y* E$ {' w01:27:02.000 : en:Scene 17
8 S1 a7 R: ^. H8 ]7 g+ f; ^7 D01:31:01.000 : en:Scene 18% D! T. l8 }: [9 Y
01:36:09.000 : en:Scene 19: S# G. S& k$ X5 u) o) i9 |
01:38:25.000 : en:Scene 20# @- d7 _- }, B  N$ |+ _" V: V
01:45:34.000 : en:End Credits

, B) V/ x& X% l; z: Q5 w1 U* G1 |$ [4 h" P! g: S( Y7 d  E
; K. m8 E/ f0 Y

結束開始. MKV.torrent

46.98 KB, 下載次數: 4

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部