WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:607 回復:5 發表於 2021-4-9 08:38:18
本主題由 212love 於 2021-4-4 11:59 解除高亮
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-4-2 13:46:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

詹妮弗的肉體/辣的要命/陰點鬼情人Jennifers.Body, [MKV/6.95GB] 英语中英字幕 [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 奇幻 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 更早
資源: BT资源
1.jpg
! A; C% P! n) h/ g1 N8 Y- J6 X# v4 T0 W: I! y- s4 ^
◎译 名 詹妮弗的肉体 / 辣的要命 / 阴点鬼情人& O7 `. b) `. `7 {
◎片 名 Jennifer's Body* j% g1 e" V& h2 }
◎年 代 2009
& E% Z$ F2 E; _9 F7 t◎产 地 美国
8 U- t6 O. v& a! v5 }& E( n◎类 别 喜剧 / 恐怖 / 奇幻1 H/ v4 k3 E# E" W. J/ Y" l5 e
◎语 言 英语, p! D, @( q) G; Y9 Z
◎上映日期 2009-09-18(美国)
% D" B: L6 s. }4 A) L( `◎IMDb评分  5.2/10 from 115281 users
1 ]8 M7 f6 ~# T6 E4 u◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1131734* d) x/ e: A/ r* T; u  E* H4 o. ?
◎豆瓣评分 5.5/10 from 50452 users* z/ x- X0 T5 }' a" x
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2295401/( Y/ j& N: G1 S) S/ U0 J8 R
◎片 长 102 分钟7 S, q8 a# x" b5 v0 Q' k
◎导 演 卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama) Y7 O% c/ t. \& ^2 P
◎编 剧 迪亚波罗·科蒂 Diablo Cody
3 i5 x" z( ^1 E* m7 _, {6 S◎主 演 梅根·福克斯 Megan Fox
: P3 U- t. ?& c6 \* V0 w0 ~     阿曼达·塞弗里德 Amanda Seyfried
, F: s' ~9 d8 ~  _     约翰尼·西蒙斯 Johnny Simmons
0 f% |; q9 s' X" K1 x     亚当·布罗迪 Adam Brody
( F: A5 \: h9 N7 Z0 n% ~% @( I     胡安·雷丁格尔 Juan Riedinger
  b  P" Z# W; @9 B     克里斯·帕拉特 Chris Pratt
6 L" e, n: W6 E2 G4 [8 T     凯尔·加尔纳 Kyle Gallner% |1 f2 ]+ i/ {2 J
     J·K·西蒙斯 J.K. Simmons9 r" M5 P" B+ w1 v9 w2 `
     艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris
! z* O/ h$ q0 X+ t. H: R8 U     辛西娅·斯蒂文森 Cynthia Stevenson
( N7 A$ w+ t. @) j     Nicole Leduc
0 t; p) V# }) z+ N0 F7 H" @/ Z& o     阿曼·乔哈尔 Aman Johal+ Q( S" Q" }& O8 y1 f6 J
     凯利·格泽尔 Carrie Genzel
6 D3 I" b( _" `! a$ d7 E9 k     梅根·查彭提尔 Megan Charpentier
" X; M0 h  w1 R4 s* v2 I/ U     田· 薇拉莉 Valerie Tian$ f$ e. a/ F. `) j: ^# H7 x
     艾米丽·坦南特 Emily Tennant* W7 K# N: l9 D$ s$ e9 B* V
     伊芙·哈洛 Eve Harlow/ }1 A& U% R% |) w% Q# O7 n4 p+ L
     Michael Brock) `  @/ u1 ~7 X3 f7 v' f4 d5 j, s
     格内维夫·布彻纳 Genevieve Buechner
) n5 n6 `# _* |6 d     阿德里安·霍夫 Adrian Hough' S! c1 i  i  c8 C3 J  @
     加布里埃尔·罗斯 Gabrielle Rose# X# N) \  c2 I' q6 o' ?+ [
     比尔·法格巴克 Bill Fagerbakke! V' c" Y: E: f/ M3 q) U4 l; C3 F
     凯茜·卡瓦蒂妮 Cathy Cavadini
5 Q( M# N% P; r' s5 R7 D/ B5 Y     Lanei Chapman( u5 T# R1 D3 ?; E" H8 z
     维基·戴维斯 Vicki Davis0 j- H* [  L  r
     亚伦·福尔斯 Aaron Fors# ~1 x  N$ V8 Y% t4 R
     杰里米·马克斯韦尔 Jeremy Maxwell1 }" m0 Y; @/ I) W; I. u3 o
     大卫·米驰 David Michie  ]0 y1 D. k0 h4 }" I/ o, n4 f
     Paige Pollack
+ C. o% w& R% |( p- Y' ]! w) p     罗杰·克莱格·史密斯 Roger Craig Smith4 v% }9 P8 }- P; e( g: i
     乔尔·斯维唐 Joel Swetow% r$ f7 \3 Q; G8 G7 v* f
     列侬·温 Lennon Wynn. {: M$ l1 }& `0 r1 |
     迪亚波罗·科蒂 Diablo Cody
1 Q) w$ ?. p" o: p$ @# E) s5 a* i7 _     梅甘旦娑 Megan Danso
7 k+ Y* O) X  G9 }7 z/ Z6 ^0 ]  a     兰斯·亨利克森 Lance Henriksen5 I6 l# {) f' t) S" F) r( H/ M. x
     Kìer Mellour* x) c+ F, @1 t  y$ [' Y+ d
+ P/ d7 \) H& m. J- N

1 R. n: O' B8 e  b% D◎标 签 美国 | 恐怖 | 惊悚 | MeganFox | 詹妮弗的肉体 | 美国电影 | 2009 | 恐怖电影& y+ _- }: `$ w

. L8 j% E7 b/ I7 x7 l1 S% g- u◎简 介  4 \0 ]4 D) G+ F. u( h

# N: m8 Z$ P; q& s 妮蒂(阿曼达•塞弗里德 Amanda Seyfried 饰)和詹妮弗(梅根•福克斯 Megan Fox 饰)是从小一起长大的好朋友,妮蒂其貌不扬,对朋友马首是瞻;詹妮弗是学校啦啦队队长,风光无限,追求者众,她们共同生活在偏僻的魔鬼壶小镇。某晚,一支名为Low Shoulder的摇滚乐队来到小镇唯一一间酒吧Melody Lane演出,詹妮弗拉着好友一同前往。演出伊始,酒吧即发生严重火灾。妮蒂侥幸逃生,却眼睁睁看着已经吓傻的詹妮弗被乐队成员拉进汽车,绝尘而去。当晚,浑身是血的詹妮弗出现在妮蒂的家中,从这天起她的脾气变得张扬怪异。她开始诱惑校内的男生,并将他们杀害、吃掉。小镇人民尚未从大火的悲剧中解脱出来,又被接二连三的凶杀案给击倒。倍感疑惑的妮蒂慢慢知道了大火之夜发生在詹妮弗身上的一切……" N5 L7 D8 Z7 X8 x: V! e" `' r" Y+ S

& m+ I/ U* h5 l5 E" [# R◎获奖情况  
, {7 {+ E4 G- ]' ]1 E5 d! g- p- \: s& ]. z' w
 第30届金酸莓奖(2010)& @$ W" W# {8 o: X! p
 最差女主角(提名) 梅根·福克斯8 C9 A; p  j  }$ ~  y) }# x% ~6 I
0 ?' r; p2 Y' R3 O8 S
 第19届MTV电影奖(2010)
/ R! f) G: F' j+ @! Q MTV电影奖 最佳惊恐戏表演 阿曼达·塞弗里德, K1 g$ L' Q0 Z3 d  f3 {% F' C( O
 MTV电影奖 最目瞪口呆场面(提名) 梅根·福克斯8 V) _# B7 W( a- l( D& n# I

5 m* ]; D  o7 g. B7 ~4 i 第12届美国青少年选择奖(2010)7 Z) m* R4 `* K( x- k
 最佳恐怖/惊悚电影男演员(提名) 亚当·布罗迪% J% D% w6 h$ R
 最佳恐怖/惊悚电影女演员 梅根·福克斯
" u# a; I* x5 y9 r! f( }* ?' r' o+ Q8 l" W4 T
CODE:( Y; _0 `. n6 P! s( a/ q
$ h1 V' `$ g; Q, d! p

7 z3 k1 e. _( s% F: v2 l
- L' Y7 M5 T5 {. ^  y; l) ].Release.Info
, [' {3 I) M  GENCODER...................: BBQDDQ+ ?) I9 m% H$ o
RELEASE NAME..............: Jennifers.Body.2009.1080p.BluRay.x265.10bit.DTS-BBQDDQ
" j  F4 _' M) A( I$ BRELEASE DATE..............: 2021-04-01. N  ~& K1 P# C5 |0 p& q$ A/ _
RELEASE SiZE..............: 6.950 GiB4 f9 M, g% ?; h$ Q" h! l* c4 J9 z6 E! d
SOURCE....................: Jennifers Body 2009 1080p UNRATED Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-HDSpace (Thanks)8 h6 F, ]0 y* K! O2 N' M, [6 O3 X
. r1 A. c. }6 w: _  ~+ _
.Media.Info
" m2 d7 \+ ^% ARUNTiME...................: 1 h 47 min 29 s# Q' o1 _6 |( N+ O: X
ViDEO CODEC...............: x265 Main [email protected] Tier @ 7725Kbps4 R  l  y! |+ a
RESOLUTiON................: 1920 x 1036
2 m, t" D  f1 S+ B4 j+ C& eDiSPLAY ASPECT RATiO......: 1.85:1( J* j0 T5 N, [) S1 T5 W" [$ {
FRAME RATE................: 23.976 FPS
) E  {0 f# L* z( l% TBIT DEPTH.................: 10 bits* T6 R3 i6 J9 T
AUDiO CODEC...............: English DTS 5.1 @ 1509Kbps ; a( ?* a. [4 `
SUBTiTLES.................: S_TEXT/ASS : Chinese (chs)+ f; U5 ?+ b1 O& a0 v! u" O9 Z3 H
SUBTiTLES.................: S_TEXT/ASS : Chinese (cht)) @9 O. B6 j5 v9 G$ _5 S
SUBTiTLES.................: S_HDMV/PGS : English (eng)' i" I7 k) [9 P7 M) P8 \2 y4 C: \, d  `
9 g/ |+ W% m* P5 c( ~' N5 j9 H
.x265.Info
% `3 @0 G. K0 t3 c- |x265 [info]: Main 10 profile, Level-5 (Main tier)6 S! B) w9 m6 z' E7 X" b, ?# Q
x265 [info]: frame I:   1431, Avg QP:17.68  kb/s: 38335.01( b" C. }) E- B+ @% n7 U
x265 [info]: frame P:  25605, Avg QP:18.89  kb/s: 18210.38
3 D8 ?& }' U5 e4 }- `x265 [info]: frame B: 127598, Avg QP:22.97  kb/s: 5272.48 ' `2 b7 q$ w/ o( P2 L" z" g9 P& K
x265 [info]: Weighted P-Frames: Y:7.6% UV:6.5%
" ~9 p. k. g% d4 f$ g  i* n! f- k- ix265 [info]: Weighted B-Frames: Y:7.8% UV:6.4%
; Y  l0 L6 s" `, N& Vx265 [info]: consecutive B-fra

# j8 Y) r, Q, [5 F8 c! u% p, I) r& F, n

詹妮弗的肉體 MKV.torrent

14.09 KB, 下載次數: 200

累計簽到:43 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-4-2 13:57:03 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1670 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-4-3 13:44:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1370 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-4-4 00:11:38 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:241 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-4-4 09:53:48 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1879 天
連續簽到:34 天
發表於 2021-4-9 08:38:18 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部