WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:87 回復:2 發表於 2021-6-11 08:47:02
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:51:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

自由鳥 Free.Byrd., 2021.[MKV / 5.56G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png ; Z! C* T' n$ H; J

, H6 N; y! k) x' [1 t0 h- q. V◎译 名 自由鸟
- M9 s4 c( S) o5 b◎片 名 Free Byrd
5 u( A7 K# |+ v◎年 代 2021  {6 E( s" ~) [+ V4 l% e
◎产 地 美国
8 p; \& m: y; r7 o4 K$ x; D# D◎类 别 喜剧
5 R# }3 S0 \. w; f( v/ l- \+ A◎语 言 英语
) B" B, r1 X5 p! x1 z7 I+ Q) @◎上映日期 2021-04-01(美国)
7 p  n0 j) j. V0 T+ {: x. R◎豆瓣评分 /10 from 0 users9 i8 m6 i" F) Z+ @$ a5 t
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35420802/$ M, ^0 Q! U- {3 l$ r% ^4 k
◎片 长 89分钟
& [) J& f  L1 b+ k7 z9 b( s◎主 演 雷蒙德·J·巴里 Raymond J. Barry: e( ^. x8 y6 d: R
   桑德瑞拉·艾弗里 Shondrella Avery
# c5 u6 o" A9 k4 d, L; O   珍妮·扬 Jeanne Young% ?2 D- r3 l9 i$ _/ z7 [% A

. z) M4 I5 I/ r; e◎简 介 5 ?) [0 ]4 w" v) {8 ?" y$ o

9 s. i7 C( O, R% V! J  b3 p A middle-aged underachieving van driver, Jay (Randy Nazarian), is assigned to drive an irascible senior, Harry (Raymond J. Barry), to a new home. Along the way they have a series of misadventures, including being picked up by a troupe of burlesque dancers led by Red (Shondrella Avery) and performing an impromptu comedy act. An enlightening journey that gives both men new perspective on life.
* X9 z) \; y: {( OVideo
' S; p6 g! M* v7 Z, QID : 15 e) q" Q) c' o7 ?7 I+ `. @
Format : AVC
, `0 g. n1 j2 g2 h. J" r) IFormat/Info : Advanced Video Codec. w# v$ V' Q; Y  S
Format profile : [email protected]
7 t3 {$ S7 L) N6 _2 dFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
; }7 D1 s! t7 r& d' R  Q* X( KFormat settings, CABAC : Yes) Z( w7 e9 J2 B# l7 ~( f! c
Format settings, Reference frames : 4 frames* L4 m2 m  `. [6 l
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC" v& R$ U% J6 M4 ]' a8 X; |
Duration : 1 h 29 min
6 j) G& S$ v9 a1 u/ F5 c8 aBit rate mode : Constant
3 M/ I" I8 r" z: ?- rBit rate : 8 524 kb/s" k2 M: B/ N" \, b$ z5 z) V
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
5 P0 W  ~4 f* {8 R+ x2 LWidth : 1 920 pixels
$ m% H& ]8 I: A" nHeight : 1 040 pixels
2 ]4 ^; o( d- WDisplay aspect ratio : 1.85:1
! m- x$ o% {. A- g: O+ zFrame rate mode : Constant
4 e' M8 J# |3 j" h6 ?Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS' v8 I2 L3 h* u& O! U  k9 Z4 Q
Color space : YUV
1 S  D& s. o/ w( a/ dChroma subsampling : 4:2:0& ~8 ^  W7 t$ _& Y/ T
Bit depth : 8 bits& H9 e7 X* x/ i, j$ Z" E5 e5 r
Scan type : Progressive: H5 Q3 R- f0 O
Bits/(Pixel*Frame) : 0.178
8 Y6 M% k7 p1 n" U; K+ p. CStream size : 5.32 GiB (96%)3 Q/ N8 v" D; f& H: a% G( e, k
Language : English( X/ b( B- Q( a/ H- C
Default : Yes' O! o6 T+ m2 U5 Z) c# X, [
Forced : No% }6 Z9 W0 y* K  Q5 m4 i0 B* n5 @
Color range : Limited! w! t) ^- v4 T; p
Color primaries : BT.709
( ^2 }$ a# H& D7 l& N9 uTransfer characteristics : BT.709
1 y7 I! M5 x3 [' ?Matrix coefficients : BT.7096 w- I% v! j4 m6 a" g) s
5 z) R, ?! P0 I( I' {
Audio
( h$ u$ H! b* s1 M2 O, sID : 2/ k( f: W/ D' V- z: l! L' B+ h) @
Format : AC-3$ _9 b* M3 m0 f# A: g
Format/Info : Audio Coding 3
! Y  V" n. }( Q) D' Q: \  m' CCommercial name : Dolby Digital# U# }9 w5 D2 S4 c6 Q
Codec ID : A_AC3
; T2 J, R( D; q( f5 F8 YDuration : 1 h 29 min7 F( s2 o2 A2 }! m
Bit rate mode : Constant3 C# N& ^, \. v
Bit rate : 384 kb/s. H: Q9 |% \, n* ~- E8 S$ J
Channel(s) : 6 channels$ a3 d  @; P8 F
Channel layout : L R C LFE Ls Rs- H) `- V* }! s/ k# Z
Sampling rate : 48.0 kHz# K- B1 ]0 I, `* h
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  h( j- s. W' c/ j9 ^4 q) ~2 ^Compression mode : Lossy
: S  S/ e, {' w3 F2 b2 KStream size : 245 MiB (4%)% Y$ u+ E4 j* X" f4 O3 ]. P1 U
Language : English
6 x* C5 i" _% i) ~' T8 V! w9 tService kind : Complete Main
* B' S9 R& j. Q' t5 x1 q0 EDefault : Yes
+ Z  y. T/ D* X! g9 CForced : No( P! {4 f' {4 j. a; s$ E2 i3 K
1 V! R: K) B3 V. `
Text #10 r& N4 h7 m- h
ID : 32 y3 m% W) Z7 R, @( Z9 g
Format : UTF-87 k. P2 w1 K5 e$ [/ I
Codec ID : S_TEXT/UTF8
, C2 Q/ [0 E% M! b' ~' H  K% @Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( s7 `( {& q/ J- V8 G
Duration : 1 h 25 min
& X! x. `. M8 O  w) ABit rate : 74 b/s, R" h# ^& X: K/ k
Count of elements : 1636) Y$ ?& ~7 ^! A5 H% o
Stream size : 46.3 KiB (0%)7 l; Z# K9 t4 `9 Z
Title : English8 v- }0 m" s5 m6 e- a5 z
Language : English* Q4 S% Q' r) R7 z- S5 w6 W* {
Default : Yes# P  W  }* |% C
Forced : No1 t* [: F. {! d( o+ y% f% i% B
$ x1 {) F5 X( s( C8 @/ P
Text #2
$ P, S! I4 C% E. ]( ^ID : 4
8 Z1 L( a* {9 s# }6 G0 ]4 W2 Y  ^Format : UTF-8
; E# f: |4 \; p2 SCodec ID : S_TEXT/UTF8
6 U; {1 ]5 f: W  [Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  V- o) \# o; H2 K2 u7 j- DDuration : 1 h 25 min
8 k- e8 e/ A7 L/ a9 dBit rate : 76 b/s
1 Z1 w% C) b* e. ^. z& wCount of elements : 1730
6 q- M' U$ i( x( I, s2 }( IStream size : 48.0 KiB (0%)
/ v& Z4 Q5 R- K3 eTitle : English [SDH]' O8 x) ?# C, u
Language : English
6 j$ e. K+ o& k* [( z+ Z+ w7 z2 ~Default : No) p0 D+ S& ?, Z! K6 l0 _1 t
Forced : No: m& w% l: S; I- N' E6 j

4 D+ G( i/ F. S! P/ U2 M) qText #3
1 j" n1 V* z6 y3 `  ^8 ^% wID : 53 h% f" C3 o" X; I4 `
Format : UTF-8* ~/ T% p/ ^" q# @0 T: v
Codec ID : S_TEXT/UTF83 t* a+ R. b# m
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
; l6 q6 b; i# b2 kDuration : 1 h 25 min$ \% v! N  R4 P3 D
Bit rate : 79 b/s
+ l& [: i' E3 P0 UCount of elements : 1782
$ ^& `  Q* @8 a, f0 f6 ^Stream size : 49.8 KiB (0%)! R- i% u0 W2 q7 ]6 b: C- u; N
Title : Spanish [SDH]
0 R5 r% l+ z7 rLanguage : Spanish" G+ B3 @' s+ ~, d- O( e
Default : No
: U/ S. w5 }" F( |Forced : No
% v4 f- l, Y& y( G! A: [5 g- C" i6 h" N- J! N1 W2 Z
Menu/ B2 b: a7 l* }+ p6 `
00:00:00.000 : Chapter 1
8 M1 d: s3 G4 s00:09:41.289 : Chapter 2
. h9 L4 ?2 y, J# F6 j  Y/ {2 x00:19:48.521 : Chapter 3, W& X. ^' [3 _. F6 g* m( l
00:31:25.009 : Chapter 4
: r0 R& z8 d: P) F9 o1 t00:39:14.144 : Chapter 5, h. H& h4 s5 h) `& K1 }6 q* T
00:49:24.587 : Chapter 64 @$ r# v2 W1 F9 q' Y4 y3 w
00:57:55.179 : Chapter 7
$ r6 p, o9 Q* K; Q2 w5 ~& }7 D01:09:47.724 : Chapter 8
& s/ \) Q" K" b# y3 @01:19:56.666 : Chapter 9% D* p4 `* T/ ]* i3 a+ E. U# v% F
01:26:15.753 : Chapter 10
) B9 \+ m" E, G' e' l. C9 O- f
$ G& R* g/ Y* A, ?

6 G9 g4 t- M" n/ u4 J

自由鳥. MKV.torrent

28.41 KB, 下載次數: 5

本帖點贊的會員︰

累計簽到:76 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-6-10 16:51:48 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1102 天
連續簽到:47 天
發表於 2021-6-11 08:47:02 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部