WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:205 回復:4 發表於 5 天前
本主題由 212love 於 3 天前 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

未懷孕/堕胎 Unpregnant, 2020.[MKV / 10.54G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png
: @+ ?! ~. n$ U, r7 W0 ?3 V9 e8 {1 \( M- v
◎译 名 未怀孕/堕胎
: \4 y$ _9 _; A, y1 p+ p) ^◎片 名 Unpregnant  A3 \3 Z2 P4 K8 {1 S; g+ Z
◎年 代 2020
9 b$ L; `* i5 P5 a7 q◎产 地 美国# |4 D3 q, L5 u1 k
◎类 别 剧情 / 喜剧
- p$ }2 x4 W+ [) T◎语 言 英语  E8 i$ y  |- E8 L% J* w1 R. W
◎上映日期 2020-09-10(美国网络)9 n) o6 |  [9 w5 h
◎豆瓣评分 6.8/10 from 1496 users
' ^0 c4 n& k- I8 e. u, {  A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34440481/, d6 S, M2 H+ b# E; Z+ }
◎片 长 103分钟
4 h: m) W5 d4 D* J: Q/ B% B+ B5 o◎导 演 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg9 E- ?  ~9 V7 g3 a
◎编 剧 詹妮·亨德里克斯 Jenni Hendriks / 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg / 比尔·帕克 Bill Parker / 詹尼弗·凯廷·罗宾逊 Jennifer Kaytin Robinson / 泰德·卡普兰 Ted Caplan / Ted Caplan Ted Caplan6 {" s6 d4 T4 O: u( c3 _
◎主 演 海莉·露·理查森 Haley Lu Richardson& Z2 N5 S' q% c1 f* l) ^
   芭比·费雷拉 Barbie Ferreira$ W. T9 A% a$ _& H' }- V
   吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito. T, x* K" p/ T  J6 `4 r$ ~
   亚历克斯·马克尼科尔 Alex MacNicoll, J8 }* |# [0 Q. I9 D& s) t
   布瑞金·梅耶 Breckin Meyer* B/ J, c& R9 o0 Z; O- B& _/ W
   舒格·林·彼尔德 Sugar Lyn Beard
) e! x! M, Q; y* S2 g$ {, l   丹尼·洛夫 Denny Love* E% Q* K6 N9 T. U, M' w2 s) _
   玛丽·麦克科马克 Mary McCormack5 T( s  X" s+ E+ I" K# Z! x3 j
   贝蒂·胡 Betty Who
  s. W' ~3 v  U2 M   杰瑞尔·普雷斯科特 Jeryl Prescott
. O+ y# I+ ~0 Y1 I/ ^& N' P1 `   雷蒙娜·杨 Ramona Young  U! C8 l4 O, }  k; |" q+ g
   卡拉·罗伊斯特 Kara Royster* o) t# q( p' k6 _3 B$ G7 {
   梅格·史密斯 Meg Smith
. Y( w8 H3 _$ e   莎朗·安妮·亨德森 Sharon Anne Henderson9 i! F, f) U9 U9 p& p( O
   马科斯·德席尔瓦斯 Marcos De Silvas" m) F: U) ?0 z5 R( e
   戴安娜·维利加斯 Diane Villegas% D  L/ Q6 c& c8 Q+ d3 ~/ N
   玛丽·瓦根曼 Marie Wagenman6 n+ z# {- f8 C5 C3 I! G

# [- F/ P& O* b" n8 }. f4 V- f◎标 签 青春 | 喜剧 | 美国 | 公路 | 成长 | 2020 | 友情 | 剧情
- a, n8 _  n8 _! A& [" D3 A
" ^2 h0 q: ?9 n5 r8 u◎简 介
- Q* c6 Y% `; X7 X, B9 X2 O, ]+ O" |/ Y
 女孩Veronica(理查森)发现自己怀孕了,她只能和有车的“前”好友Bailey(Ferreira)一起上路,寻求合法堕胎:Veronica的男友很窝囊,她自己也不想这么年轻就当妈妈,不然会影响她的常春藤大学梦。而她所在的美国密苏里州规定未成年人必须有父母同意才能堕胎,她的父母并不同意。Veronica决定旅行900英里,去新墨西哥州堕胎后回家。& E4 A7 m* d6 ~6 h4 G6 y9 m
 
, k+ b1 W, a1 N9 [ Veronica是个沉迷于ins、成绩优秀、雄心勃勃的好学生,而Bailey是个孤独、毒舌的酷儿,对Veronica的新朋友们忍耐度为零。这样两个人怀着这样的目标一起上路,途中行差踏错,既有动情之处,又有幽默。; a0 R: q9 Q1 {; Z7 H. Y4 M: W
Video
, _1 S2 b9 `- B  @8 H7 |7 g. Y, `ID : 1% w( [' p0 M! Q+ G; w
Format : HEVC
6 i8 v/ ]" E( S/ GFormat/Info : High Efficiency Video Coding! r- l& e9 h: W
Format profile : Main [email protected]@High3 n+ _# e1 K& R0 }3 a% C
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
0 V/ R3 t. a2 K) a9 I8 s) T( OCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC5 Q) Q! I6 Q5 o! N0 E* @
Duration : 1 h 43 min
1 {7 q% x  W; z! H9 |% aBit rate : 14.2 Mb/s' Z( [% Y& h( `: q; p; s. [2 C
Width : 3 840 pixels# U9 H3 {& [& ]% M! L
Height : 1 608 pixels
+ y, w+ v* p8 @9 B+ |Display aspect ratio : 2.40:1# Q* v3 a. T5 {* j4 v% }2 z+ U
Frame rate mode : Constant
2 i$ Y1 I1 F6 U2 q# J" H* yFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS; N( l& d$ `" w9 I0 ?. c* a6 t
Color space : YUV" I  J2 D& Z1 e3 F, Z- r( z; ]
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2): Z1 F7 b, G) ]- U
Bit depth : 10 bits
7 G/ D5 q+ i% q6 z8 |Bits/(Pixel*Frame) : 0.096' O0 f+ Y, N' J! k6 f# M
Stream size : 10.3 GiB (97%)  n1 K" g. V+ Y' U- I9 m
Language : English+ }- p% t3 F" H6 b6 I* ]" n6 s
Default : Yes
6 Q1 i  o% Z/ C+ LForced : No
% m) F8 K0 L/ yColor range : Limited
* _; }. q8 F  n: F2 R' f8 h# M" i8 N6 XColor primaries : BT.20202 }* H4 w$ n' x( I4 G
Transfer characteristics : PQ; }3 A) Y+ O0 o- v: F5 I9 d
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant- h$ c' J; i, B# ]4 M
Mastering display color primaries : BT.2020* k6 z7 P' P+ g6 A- B! A
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m24 O4 c  K$ R' \5 Z
Maximum Content Light Level : 978 cd/m2
8 Z9 U4 K+ ^! r, t' v& K. U6 R1 HMaximum Frame-Average Light Level : 155 cd/m2' I% S4 x& a" Y4 f0 H

3 t# w9 O+ `0 ~  `Audio
' P$ U: c! R8 z, T( i% GID : 2+ A5 W6 ]- I4 [  e2 Q9 r! _- N8 f
Format : AC-3: [- k. [% ?& q, L9 w9 B8 m4 ~
Format/Info : Audio Coding 3' h2 Z5 \, S7 F+ Y- M' k
Commercial name : Dolby Digital
- e1 H- U0 [+ {3 q4 ~! R7 q/ ~  y3 WCodec ID : A_AC3
6 |6 i  H7 U2 `/ P. D6 u( ^Duration : 1 h 43 min( L+ Q3 j0 o4 T+ M
Bit rate mode : Constant
$ [6 m* }3 Y8 }7 J7 A7 g4 k; NBit rate : 384 kb/s8 |  y, B7 W) a5 m1 w/ n
Channel(s) : 6 channels
+ |) X; ?1 j+ m( r$ F% VChannel layout : L R C LFE Ls Rs9 t2 L  q7 V! j1 z
Sampling rate : 48.0 kHz
) u6 r# v6 W6 W* |: S$ W2 DFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
) W9 v$ Z. r; X; ZCompression mode : Lossy  \' t3 E+ A+ s9 d& K. z5 K
Stream size : 285 MiB (3%)( }# u+ D, u, Q: ]5 a# g# J
Language : English
+ |2 b4 G" ~( ~9 z1 \Service kind : Complete Main
- {; N: F# m$ ?2 U' T$ `: G9 DDefault : Yes7 `; y# A& b# r3 k% y3 ^) L
Forced : No' E3 ?2 V* C) `# S7 |( H! ~

" a$ I; C" Y6 I* sText
" c% U  n7 e  U: }( PID : 36 L5 K/ x( R0 [0 a# z
Format : UTF-8
$ n+ F# d3 m0 [) y9 M6 x4 lCodec ID : S_TEXT/UTF8( [+ v4 ]. u7 \
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
1 f* C, n& s0 T& F+ v/ bDuration : 1 h 39 min$ F  Q% }+ N6 O# l8 M: z
Bit rate : 78 b/s
5 d' S2 j, p( GCount of elements : 1677
8 Q8 n! h5 |- I4 m3 VStream size : 56.7 KiB (0%)
! \% Y+ D3 o7 [5 V/ a. qTitle : (SDH)) q7 B2 H9 u/ r0 d, k
Language : English0 n" a4 H- G$ S% Q% L0 j
Default : No9 D$ y) G) C! e7 K9 v  A$ E! j
Forced : No
2 P- Z& ~9 k+ E  Q6 u( Y
" F8 k. F; v1 H+ [7 r; [; l

未懷孕. MKV.torrent

13.81 KB, 下載次數: 8

累計簽到:67 天
連續簽到:67 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
兩個人懷著這樣的目標一起上路,途中行差踏錯,既有動情之處,又有幽默。感謝樓主精采分享。
累計簽到:267 天
連續簽到:2 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝樓主精采分享
累計簽到:248 天
連續簽到:1 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:248 天
連續簽到:1 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部